Mats Nylund 2020 1
Jordbruk Globalt SLC

Ordförandes julhälsning:
Mat på bordet varje dag

2020 har varit ett exceptionellt år. Coronapandemin har tvingat oss att förändra vårt sätt att röra oss, umgås och resa. Det finländska samhället har visat sin styrka. Regeringen och våra myndigheter har reagerat snabbt och resolut.

Finländarna som är vana att lita på myndigheterna har följt både beslut och rekommendationer föredömligt. Livsmedelskedjan har fungerat mycket väl och visat att vår livsmedelssäkerhet är hög. Det är en absolut grundförutsättning för ett fungerande samhälle.

Det krävs tre grundstenar för att bygga ett fungerande samhälle. Mat på bordet varje dag, pålitliga myndigheter och möjligheter till en jämlik utbildning för alla. Det brukar sägas att revolutionen aldrig är längre borta än tio dagar om maten tar slut.

För drygt hundra år sedan då Finland blev självständigt var vi ett fattigt land där mänskor svalt, fängslade och sköt ihjäl varandra i ett blodigt frihetskrig. Tack vare tidigare generationers hårda arbete med att röja ny åkermark, gedigna ansträngningar för att bygga upp en fungerande demokrati samt en allt mera täckande skolgång så hör vi idag till de rika ländernas sällskap.

Så är det inte överallt i världen. I flera länder så hotar Coronapandemin att bli en hungerpandemi. När pandemin har stora effekter i Finland och i västvärlden så kan den vara förödande i utvecklingsländerna. När hungersnöden slår till så startar ofta folkvandringar och mänskor på flykt utsätter sig själv för fara och blir en källa till oro i flyktingläger i år eller årtionden framöver.

SLC, MTK, ProAgria och Pellervo har en biståndsorganisation som heter FFD. FFD stöder småskaligt jordbruk genom att förmedla kunskap, från bonde till bonde. Det mest framgångsrika biståndsarbetet är alltid det som ger fattiga mänskor redskap att själva bygga en bättre framtid för sig och sina familjer.

Jag verkar som fadder för ett utvecklingsprojekt i Mocambique. Det är ett andelslag, AKA Comercial, som håller skolningar och rådgivningstillfällen för sina medlemmar, ger dem tillgång till plantmaterial och hjälper dem att komma ut på marknaden med sina produkter. Jag besökte AKA och medlemmarna i slutet av januari i år.

En av de viktigaste satsningarna som gjorts där var en rejäl lagerhall med betongväggar och golv som byggts med medel från FN-organisationen Word Food Programme, som för övrigt fick Nobels fredspris år 2020. Hallen var avgörande för AKA:s verksamhet som bland annat innebär att man mal majs till mjöl, förpackar det och säljer till konsumtion och den vägen ökar förädlingsvärdet. Hallen hade bara en stor brist – taket hade blåst bort i en storm så den var oanvändbar.

Via diskussioner med vårt utrikesministerium så kunde FFD styra om biståndsmedel som primärt var riktade till inköp av majs till ett nytt, stormsäkrat tak på AKA:s hall. När skördeperioden börjar där i mars kan man igen köpa in majs av andelslagsmedlemmarna, lagra den och förädla den och på det sätt höja inkomstnivån. Den första byggstenen i de fattiga bybornas liv sätts, mat på bordet varje dag. Bonden sätter grunden till ett bättre liv också i Mozambique.

Den fria finska bonden står fortfarande för ett av samhällets mest grundläggande behov – mat på bordet varje dag. Vi har visat att vi klarar vårt uppdrag under en global kris. Vi ska tänka på det i vårt dagliga värv och vi ska vara stolta över det.

Med dessa rader så vill tacka alla som engagerat sig i SLC:s viktiga intressebevakningsarbete under 2020. Jag önskar alla Landsbygdens Folks läsare en Fridfull Jul och ett framgångsrikt 2021!

Läs också:
Snabbt omtänk inom FFD:s projekt har gett tusentals tillgång till mat
FFD fick kvalitetscertifikat
Zambia satsar på tilläggsvärde från återvinning