Kylanurmikka Jukka Salonen Luke
Vitgröe växer bland spannmålen. FOTO: Jukka Salonen/Luke
Jordbruk

Ogräsinventeringen:
Vitgröe blir allt vanligare
på vårsådda sädesåkrar

Naturresursinstitutets ogräspatruller hittade sammanlagt 138 ogräsarter på vårsådda sädesåkrar i ett inventeringsprojekt som genomfördes åren 2020-2022.

Vid ekologisk odling växte i genomsnitt 21 ogräsarter och vid konventionell odling 12 arter per åker.  Av de enskilda arterna växte vitgröe betydligt mera allmänt och rikligt jämfört med den föregående inventeringen 2007-2009.

De vanligaste ogräsarterna på ekologiskt odlade åkrar var svinmålla, åkerkårel, åkerviol och våtarv. De vanligaste arterna vid konventionell odling var åkerviol, våtarv, dån och småsnärjmåra.

De vanligaste arterna av gräsogräs i båda produktionssätten var kvickrot och vitgröe, som man påträffade särskilt på konventionellt odlade åkrar.

Växttätheten för ogräs var 384 växter per kvadratmeter på ekologiskt odlade åkrar och 147 växter per kvadratmeter på konventionellt odlade åkrar som behandlats med bekämpningsmedel under undersökningsåret.

På motsvarande sätt var de genomsnittliga torrvikterna 678 och 151 kilo per hektar. Kvickroten stod för cirka 25 procent av biomassan för ogräs, men dess relativa andel hade minskat i båda produktionssätten.

Jämfört med föregående inventering var förändringarna i växttätheten och frekvensen av bredbladiga ogräs små.

Ogräsinventeringar tar fram viktig information

Syftet med upprepade ogräsinventeringar är att följa upp förändringar som sker bland ogräsarter och arternas bestånd. Med tanke på växtskyddet är det viktigt att känna till vilka ogräsarter som är vanligast och mest rikligt förekommande, för att det ska vara möjligt att hantera olägenheterna som de medför.

Den första omfattande uppföljningsinformationen om ogräs i vårsådda sädesåkrar finns tillgänglig från början av 1960-talet. Den femte riksomfattande ogräsinventeringen färdigställdes år 2022.

Totalt 226 jordbruksföretag från 16 regioner i södra och mellersta Finland deltog i inventeringen. Observationer samlades under tre år på 549 åkrar.

Uppföljningen av ogräs i vårsådda sädesåkrar kan nu granskas i Naturresursdatatjänsten.