Vaxtcor9
Att nu föra en konstruktiv dialog med de anställda kring coronaviruset är ytterst viktigt efter att ett växthusföretag och hela dess personal försatts i karantän.
Jordbruk SLC

ÖSP:
Viktigt informera anställda om
corona när spridningen ökar

Det svåra coronavirusläget i Österbotten och spridningen av den muterade virusvarianten i Syd-Österbotten gör nu att behovet av krisberedskap inom växthusföretagen måste vara i fokus.

– Förra våren besannades inte våra farhågor när det gäller spridningen av coronaviruset inom växthusklustret, men nu ser situationen besvärligare ut, säger Johanna Smith trädgårdsombudsman för ÖSP.

Att nu föra en konstruktiv dialog med de anställda kring coronaviruset är ytterst viktigt efter att ett växthusföretag och hela dess personal försatts i karantän.

– Växthusbranschen har vidtagit kraftiga åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Men det finns ändå en risk att någon i personalen smittas och i sådana fall är det viktigt att de anställda vet vad som gäller till exempel om de blir kontaktade av smittskyddet, säger Smith.

Behovet av information är särskilt viktigt nu på grund av den ökade smittspridningen och det aktuella fallet i Närpes. På grund av att samtliga anställda hamnade i karantän var företaget tvunget att avsluta en del av grönsaksproduktionen.

– Det som hänt är mycket olyckligt och vi är oroliga för situationen. Vår bransch har många anställda från andra länder och har därför utmaningar med språket. Nu är det otroligt viktigt att förklara för de anställda vad karantän innebär i praktiken och vilka åtgärder företaget vidtar för att minska på risken för smitta och exponering och samtidigt på vilket sätt arbetstagaren själv kan bidra till att minska riskerna.

Har uppdaterat rekommendationer

De rekommendationer som gavs förra våren är fortfarande aktuella och har nu i uppdaterad version skickats ut till växthusproducenterna.

– För att trygga verksamheten i växthusföretagen är det nu viktigt att begränsa omfattande smittspridning eller stort antal exponerade vid eventuell smitta inom varje företag. Arbetarna bör delas in i mindre grupper som inte har kontakt med varandra varken under arbetsdagen eller utanför arbetet, förklarar Smith.

Och fortsätter:

– Det är egentligen enda sättet att förhindra att en stor del av arbetstagarna samtidigt försätts i karantän.

Ifall av smitta eller exponering kan också arbetsgivaren bistå smittspårningen. Uppgifter av den här naturen är känsliga men arbetsgivaren kan – om arbetstagaren tillåter – hjälpa vid dialogen med sjukvården. I sådana fall tar smittspårningen kontakt med arbetsgivaren och diskuterar för att få uppgifter om vilka arbetstagare som haft kontakt med varandra under arbetsdagen.

– Smittskyddet går alltid först, men om det finns språkliga barriärer kan det leda till onödiga konsekvenser som att personer som inte exponerats ändå sätts i karantän för säkerhets skull. Det kan få ödesdigra konsekvenser för hela företaget, säger Smith.

På grund av det aktuella fallet har ÖSP fört diskussioner med stadsdirektören och ledande läkaren i Närpes stad.

– Sjukvården och smittspårningen är inte medvetna om att en grupp som sätts i karantän kan utgöra hela personalstyrkan för en företagare och att följderna kan bli enorma. Smittskyddet går alltid först, men det är viktigt att informationen som smittspårarna får är korrekta. Bland annat det här förde vi fram under mötet, berättar Smith.

För att undvika missförstånd där personer eventuellt hamnar i karantän trots att de inte har exponerats är det nu viktigt att företagaren för en dialog också med sjukvården.

– Sjukvården ser gärna att företagare tar kontakt om de upplever att något har gått fel. Vi vinner alla på att föra en dialog.

Kan finnas kulturella skillnader

ÖSP uppmanar alla jordbrukare med anställda att informera om de nödvändiga åtgärder som vidtagits på arbetsplatsen för att minska eventuell smittspridning. Som arbetsgivare är det också viktigt att komma ihåg att det kan finnas kulturella skillnader.

– I vissa kulturer kan det vara en skam att erkänna att man känner sig sjuk och inte vågar eller vet om att man måste testa sig under en rådande pandemi. Det är viktigt att arbetsgivaren poängterar att man måste stanna hemma vid symptom och påpeka vikten av att testa sig.

Det gäller i synnerhet nu när det muterade viruset av den engelska varianten också sprider sig i Finland.

– Den engelska varianten sprids mycket snabbare och det gör att exponeringstiden på femton minuter för det äldre viruset inte gäller för den engelska mutationen. Att informera och att säkerställa att förebyggande åtgärder vidtas är nu av största vikt för alla inom branschen, säger Smith.