Abol Marten Forss
Avgående ordförande för SLC Åboland Mårten Forss avtackades av den tillträdande styrelsen och samtidigt önskade han dem lycka till i arbetet med intressebevakningen för de åboländska jordbrukarna. Fr.v. Thomas Lindroth, Christer Jägerskiöld, SLC Åbolands verksamhetsledare Helena Fabritius, Mickel Nyström och Mårten Forss.
SLC

Odramatiskt ordförandeval
i Åboland

På onsdagen höll Finska Hushållningssällskapet och SLC Åboland höstmöten på Villa Lande i Kimitoön. Odlingssäsongens torka och viltskador diskuterades av mötesdeltagarna.

Ordförande Mårten Forss inledde SLC Åbolands höstmöte med att konstatera att torkan som slog till mot Finland under den gångna säsongen slog till hårdast mot just SLC Åbolands verksamhetsområde.

– Torkan har slagit till otroligt hårt mot oss här i Åboland. Här har vi i och för sig en viss vana med torka men i år var den hårdare än tidigare och dessutom hade vi en otroligt varm vår och försommar, säger han.

Enligt stadgarna ska höstmötet fastställa SLC Åbolands medlemsavgift. Styrelsens förslag var att medlemsavgifterna hålls oförändrade vilket också godkändes av mötet. Grundavgiften är 70 euro per lägenhet, 2,50 euro per hektar åker, 0,53 euro per hektar skog och 0,05 euro per kvadratmeter växthus.

Forss hade undanbett sig återval

En annan stadgeenlig punkt är val av förbundsordförande. SLC Åbolands styrelseordförande Mårten Forss hade undanbett sig återval och därför var det särskilt intressant.

En enda kandidat, sittande styrelsemedlemmen Mickel Nyström från Korpo, föreslogs och valdes av årsmötet. Till viceordförande valdes Christer Jägerskiöld.

Thomas Lindroth valdes in i styrelsen med Glenn Österås som suppleant. Stefan Karlgren återvaldes med Marcus Berglund som ny suppleant. De som inte var i tur att avgå och följaktligen tillsammans med de som nu valdes på höstmötet bildar SLC Åbolands styrelse är Andreas Johansson, Pontus Franzén, Timo Söderholm och Gustaf Ekholm.

SLC Åboland valde också nya medlemmar till SLC:s centralförbundsfullmäktige. Sammanlagt har man tre medlemmar med personliga suppleanter där.

Höstmötet valde Kristoffer Lindqvist med Thomas Johansson som suppleant. Gustaf Ekholm sitter kvar sedan tidigare, men fick vid höstmötet en ny suppleant i Henrik Hagman. Från tidigare sitter också Bert-Ove Johansson kvar som medlem med Markus Karlsson som suppleant.

Finland får livsmedelsombudsman

SLC:s ombudsman Rikard Korkman höll en lantbrukspolitisk översikt för SLC Åbolands medlemmar och inledde med att ta upp livsmedelsmarknadslagen. Lagen innefattar bland annat tillsättandet av en livsmedelsombudsman och dess byrå. Livsmedelsombudsmannen kommer bland annat jobba med att främja en rättvis och sund fördelning mellan aktörerna i livsmedelskedjan.

– Faktum är att nästa år får Finland en livsmedelsombudsman. Sämre blir det i varje fall inte för jordbrukarna, säger han.

Korkman berörde också regeringens torkpaket och den pågående lönsamhetsutredningen. Utredningen sköts av utredningsmannen och OP-Pohjolas tidigare generaldirektör Reijo Karhinen. Uppdraget är att komma med förslag som kan ge et finländska jordbruket 500 miljoner i ökade försäljningsintäkter och han presenterar sin rapport i januari 2019.

Korkman gick djupare in på CAP27-beredningen och vad den kan medföra för Finland.

– Nästa höst ska den nationella CAP-strategin redan vara klar. Det vill säga Finlands strategi som ska som lämnas över till EU-kommissionen och sedan fortsätter arbetet där. Redan i nuläget har det kommit signaler från kommissionen, ett första förslag. Det handlar bland annat om att kommissionen vill se motprestationer för stöden och göra en del av miljöersättningens valbara åtgärder obligatoriska.

Abol Fhs
Torolf Karlsson, ordförande för Finska Hushållningssällskapet och Jörgen Grandell, direktör för FHS, uppmanar jordbrukarna att utnyttja det man kallar för spetskunskapens rörlighet inom den finlandssvenska lantbruksrådgivningen. Det innebär till exempel att en odlare i Åboland kan använda sig av en dräneringsplanerare från ÖSL utan merkostnad.