Jordbruk Marknad

Nytt exporttillstånd
för nötkött till Japan

Japan har beviljat ett exporttillstånd för finskt nötkött och nötköttsprodukter, uppger Livsmedelsverket.

Finland och Japan har avtalat om villkoren för export och om djurhälsointyg som ska användas vid export, och export från anläggningar som godkänts av Japan kan nu inledas.

Livsmedelsverket har sedan 2017 främjat marknadstillträdet för nötkött och nötköttsprodukter i Japan. Beviljandet av exporttillståndet har bland annat krävt flera utredningar av Finlands myndighetstillsyn, situation gällande djursjukdomar och livsmedelssäkerhet.

Exportförhandlingar genomfördes i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet samt utrikesministeriet. Dessutom genomförde den japanska myndigheten Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) två revisioner i Finland 2019 och 2022 i anknytning till marknadstillträde för nötkött och BSE-riskbedömning.

Till Japan är det möjligt att exportera också bland annat mjölk och mjölkprodukter, ägg och äggprodukter, fjäderfäkött och fjäderfäköttprodukter, svinkött och svinköttprodukter samt svinsperma.

Enligt Tullens statistik har livsmedel exporterats till Japan under januari-september 2022 till ett värde av 22,2 miljoner euro.