Mg 9223 1
Politiska beslut måste resultera i spelregler och konkurrenskraftiga villkor som gör att producenterna kan tro och satsa på framtiden och bygga upp en lönsam produktion, säger de nyländska bönderna i ett uttalande från förbundets vårmöte i Söderkulla. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk Skogsbruk SLC Opinion

Nyländska bönder vill ha besked om satsningar på mat och skog

Jordbrukarna och skogsägarna behöver inför nästa regeringsperiod få klara besked från beslutsfattarna. Det samma gäller verksamhetsförutsättningarna för den kommande EU-programperioden 2021-2027. Det säger SLC Nyland i ett uttalande från förbundets årsmöte i torsdags i Söderkulla.

Förbundet motiverar sitt krav med att jord- och skogsbruket är långsiktig verksamhet där investerings- och andra beslut görs för tiotals år framåt. Politiska beslut måste resultera i spelregler och konkurrenskraftiga villkor som gör att producenterna kan tro och satsa på framtiden och bygga upp en lönsam produktion.

– Utredningsmannen Reijo Karhinens rapport, En ny början, om möjligheterna att öka företagarinkomsten från jordbruket med 500 miljoner euro innehåller många åtgärdsförslag som nu behöver förverkligas. Våra jordbrukare är inte betjänta av återkommande krispaket, utan nu måste grundproblemen med en svag lönsamhet sättas i skick.

Miljöersättning och ekoproduktion
måste åtgärdas

Mest akut är åtgärdandet av miljöersättningens underfinansiering och av bristen på medel för nya förbindelser för ekologisk produktion, säger SLC Nyland. Detta bör åtgärdas i kommande regeringsprogram och statsbudget. Riksdag och regering måste också trygga investeringsstöden och generationsväxlingar, samt jämlika förutsättningar att bedriva jordbruk i Finland som ger lönsamhet. 

Export kräver kunnande

SLC Nyland påminner om att det är ett gemensamt intresse för jordbrukarna och livsmedelsförädlarna att öka den årliga livsmedelsexporten, vilket även kräver långsiktiga satsningar på mera kunnande och expertis inom export och marknadsföring. Det behövs även i övrigt satsningar på forskning, innovationer och produktutveckling. Vidare måste tillgången till kvalitativ, även svenskspråkig, utbildning inom bioekonomibranschen tryggas.

Jord- och skogsbruket är den
enda näringen som binder kol

Markanvändningssektorn och uttryckligen skogen är den enda sektor som via fotosyntesen och kolets kretslopp binder kol i marken, framhåller SLC Nyland vidare i sitt uttalande.

– Skogens effekt som kolsänka är så stor att de finländska skogarna under de senaste åren har bundit ungefär hälften av alla klimatutsläpp som uppkommer i landet. Energisektorn och fossila bränslen står för tre fjärdedelar av Finlands klimatutsläpp. Vår husdjursproduktion står för bara cirka 5 procent av landets totala utsläpp. Det är verkligen inte den finländska köttproduktionen eller vårt skogsbruk som hotar klimatet.

Skogsbruk står inte
i motsats till rekreation

Hållbar virkesproduktion, tryggande av den biologiska mångfalden och skogen som rekreationskälla står inte i motsats till varandra, säger det nyländska förbundet vidare.

Även om vi ökar virkesuttaget kommer den årliga tillväxten av Finlands skogar att vara större än avverkningen. För att det finländska skogsbruket och skogsägarna kan fortsätta att skapa hållbart välstånd för hela landet, samtidigt som vi bromsar klimatuppvärmningen, behöver vi klara politiska beslut. Tillräcklig finansiering för frivilliga naturskydds- och miljövårdsåtgärder garanterar att lantbrukarna på bästa sätt kan trygga naturens mångfald och klimatåtgärder i det praktiska jordbruket.