Jordbruk

Nya undantag för växtskyddsmedel mot gammafly

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har den här veckan meddelat om undantagslov för preparaten Avaunt 150 EC och Sumi Alpha 5 FW  för att bekämpa larver av gammafly i odlingar.

Avaunt 150 EC får således användas för att bekämpa gammafly i odlingar av vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, åkerböna, ärter som höstas för torkning och kummin som såtts i år.

Sumi Alpha 5 FW får användas för att bekämpa åkerböna samt kummin som såtts i år.

Förra veckan meddelade Tukes om undantagslov att använda Turex 50 WP i odlingar av åkerböna, kummin, ärt och oljeväxter samt Kestac 50 EC i kummin som såtts i år för att bekämpa gammafly.

Loven har beviljats eftersom det handlar om en nödsituation. Larver av gammafly har redan hunnit skada stora arealer med bland annat åkerböna på kort tid.

Bland orsakerna till de färska undantagsloven finns att de ämnen som tidigare beviljats undantagslov redan har sålts i sådan omfattning att det blev problem med tillgången.

– Eftersom behovet att bekämpa larverna av gammafly är akut, behövdes det fler undantagslov, förklarar gruppchefen vid Tukes, Kaija Kallio-Mannila.

Ämnen som innehåller alfacypermetrin, deltametrin, esfenvalerat och cypermetrin, samt det mikrobiologiska Turex 50 WP har godkänts sedan tidigare för vissa växter i syfte att bekämpa skadliga fjärilar och deras larver samt vecklare.

Vid användning måste jordbrukarna i övrigt följa de begränsningar, som berör ämnena. Pyretroider är således mycket giftiga för bland annat organismer i vattendragen, och därför måste man vara mycket försiktig med användningen nära vattendrag, påminner gruppchefen Kaija Kallio-Mannila.

Man får inte spruta på EFA-arealer.