Jordbruk EU Marknad

Nya bestämmelser
om djurläkemedel och
foder som innehåller läkemedel

Europeiska unionen har sett över bestämmelserna om djurläkemedel och foder som innehåller läkemedel. De nyligen utkomna förordningarna om djurläkemedel och läkemedelsfoder träder i kraft den 28 januari 2019, men börjar tillämpas om tre år, det vill säga 2022, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel upphäver det gamla direktivet (2001/82/EG). Den nya förordningen om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel inför kraftigare EU-åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens, förbjuder användningen av antimikrobiella medel i förebyggande syfte och som tillväxtbefrämjande medel samt fastställer harmoniserade standarder för att tillverka trygga läkemedelsfoder. Kommissionen ska senast den 28 januari 2023 utfärda en delegerad förordning om gränsvärden för korskontaminering med antimikrobiella medel.

I förordningen finns nya bestämmelser bland annat om insamling av uppgifter om de antimikrobiella medel som används på djur. Insamlingen inleds stegvis inom 2-8 år från och med att förordningen börjar tillämpas. För förskrivningen och användningen av antimikrobiella medel gäller särskilda regler. Vidare kommer veterinärrecepten som förskrivits enligt förordningens regler att gälla i hela unionens område.

För att genomföra EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel kommer Europeiska kommissionen att under de följande 2-3 åren bereda genomförandeförordningar och delegerade förordningar som börjar tillämpas samtidigt med grundförordningen. På grund av de nya EU-förordningarna kommer de överlappande krav som redan ingår i den nya EU-förordningen att utgå från den nationella lagstiftningen. – LF

Länkar:
- Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj
- Förordningen om foder som innehåller läkemedel: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/4/oj