Jordbruk Marknad

Ny fabrik börjar tillverka inhemsk återvinningsgödsel

Inhemska BioA är en ny återvinningsgödsel som kommer att börja produceras våren 2019 i en nybyggd fabrik i Kotka. BioA är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan finländska företag och universitet som jobbat i sju år på att utveckla miljövänligare gödsellösningar.

Gödseln tillverkas genom att ta tillvara sidoströmmar från skogsindustrin som annars går till spillo och måste förstöras eller föras till avstjälpningsplatsen. Utöver aska, slam och rötrester innehåller gödseln dock oorganiskt kväve.

– Inom ett par år efter starten ska det oorganiska kvävet ersättas med organiskt kväve och då får gödseln ekocertifiering, säger BioA:s VD och uppfinnare Jari Järvinen.

Målsättningen när produktionen ökar är att producera ekogödsel för hela Finlands behov och dessutom sikta mot världsmarknaden.

Enligt Jari Järvinen motsvarar BioA-gödseln till kvalitet och egenskaper den kemiska gödseln och kostar lika mycket.

– En motsvarande återvinningsgödsel har inte tidigare funnits på marknaden.

Ska ersätta kemisk gödsel på sikt

Den första fabriken kommer att öppnas invid Stora Ensos cellulosafabrik Sunila i Kotka våren 2019. Enligt Järvinen är Finlands gödselmarknad i miljardklassen och Kotkafabrikens omsättning uppskattas uppgå till 10 miljoner euro under det första året.

– BioA:s målsättning är att helt ersätta de kemiska gödselmedlen på marknaden. I det första skedet strävar vi efter att halvera gödselmedlens miljöpåverkan. Inom de följande åren kan vi redan fylla hela Finlands behov av ekogödsel, tror Järvinen.

Under det första året ska fabriken i Kotka producera 40.000 ton gödsel och under de följande åren ska produktionen tiofaldigas. Man planerar uppföra 10 fabriker runtom i världen. Fabrikerna kan uppföras invid pappers- och cellulosafabriker eller i samband med biogasanläggningar.

I dag används omkring 600.000 ton åkergödsel på årsbasis i Finland, varav endast cirka 1,5 procent, eller 9.000 ton, är ekologisk (animalisk) och resten kemisk gödsel.

Järvinens vision är att Finland i framtiden kunde övergå helt och hållet till återvinningsgödsel.

– Förutom att produktionen av BioA-gödsel sparar energi och naturresurser, är den i form av en torr pellet och kan spridas med kombisåmaskin i samband med sådden.

Ett provparti såddes på Naturresursinstitutet Lukes försöksgård i Jockis i våras. BioA-gödseln jämfördes med kemisk gödsel på olika slags åkrar. Spannmålen som gödslats med BioA har enligt Järvinen under sommaren vuxit lika bra som konventionellt gödslad spannmål.

Med i gruppen som utvecklat gödseln finns Cursor, UPM, Stora Enso, Fortum, Neste, Raisio, VTT, universiteten i Åbo, Tammerfors och Helsingfors samt Aalto universitetet.