Jordbruk Marknad

Norrback:
Handelns tur att ta ansvar
för jordbrukets lönsamhetskris

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) lyfte upp jordbrukarnas lönsamhetskris under budgetdebatten och riksdagens frågetimme med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som hölls i riksdagen.

– Lönsamhetskrisen som jordbruket genomgår, leder till att allt flera jordbrukares verksamhet är hotad. Detta kan leda till att självförsörjningen gällande livsmedel försvagas, påpekar Norrback i ett pressutskick.

I en fungerande marknad bestäms priset på produkten av utbud och efterfrågan. De politiska verktygen för att direkt ingripa på producentpriserna är begränsade. Det rådande läget har lett till att det behövs konkreta åtgärder för att underlätta utmaningen inom lönsamheten. Alla aktörer inom livsmedelskedjan har orsak att känna oro inför det som nu pågår.

– Vi politiska beslutfattare måste försöka se över verksamhetsmodeller som skulle konkret underlätta jordbrukarnas lönsamhet på kort sikt. Pristrycket på produktionskostnaderna har lett till stora ekonomiska förluster för en stor del av livsmedelsproducenterna. Lönsamheten har redan länge varit svag, men bristningsgränsen nås snart om inga konkreta åtgärder görs. Utvecklandet av lagstiftningen kring de avtal som används inom branschen kunde vara sätt att ingripa i problemen, säger Norrback.

Inkomstfördelningen inom livsmedelskedjan är inte sund. Lönsamhetsproblemen är störst inom primärproduktionen, medan detaljhandeln däremot presenterar rekordresultat. En sned inkomstfördelning är inte hållbar i längden och kan inte motiveras längre.

Handelskedjornas agerande och åtgärder för att fördela inkomsterna jämlikare behövs.

– Nu är det dags för detaljhandeln att visa om de är beredda att ta ett konkret samhällsansvar i lönsamhetsfrågan. De ekonomiska siffrorna visar att de enda inom livsmedelsindustrin som klarar sig ekonomiskt i den rådande situationen är handelskedjorna, som presenterat rekordresultat, kvartal efter varandra. Nu är det upp till bevis att ta samhällsansvar, säger Norrback.

Konsumenterna har möjligheter att genom konsumentval stöda de inhemska matproducenterna. Konsumentbeteende bestämmer i det långa loppet om vilka produkter som kommer fortsättningsvis att finnas på marknaden.

– Jag vill uppmuntra alla välja inhemska livsmedel då de handlar om möjligt. Det är den konkreta åtgärden vi konsumenter kan bidra med.