Jordbruk

Nivåerna för EU:s arealbaserade
direktstöd 2022 har preciserats

Statsrådet har fastställt enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022. Direktstöden från EU kommer att betalas ut till ett belopp av över 500 miljoner euro.

I den första posten betalas det ut cirka 238 miljoner euro i grundstöd, cirka 147 miljoner euro i förgröningsstöd, cirka 9,6 miljoner euro i EU-stöd till unga jordbrukare och cirka 16 miljoner euro i produktionskopplat bidrag för jordbruksgrödor. Dessa belopp utgör cirka 95 procent av de maximala stödbeloppen.

För EU-stödet till unga jordbrukare används det tillåtna maximibeloppet, det vill säga två procent av det sammanlagda nationella maximibeloppet av direktstöd från EU. Stödnivån är 81 euro per hektar i hela landet, och stöd till unga jordbrukare beviljas för högst 90 stödrättigheter per jordbrukare.

Grundstödet betalas på basis av värdet av områdets fastställda stödrättighet. Stödrättighetens storlek i stödområde AB är 122,90 euro per hektar och i stödområde C 106,51 euro per hektar.

Förgröningsstödet är 74,50 euro per hektar i stödområde AB och 64,69 euro per hektar i stödområde C.

Det maximala sammanlagda beloppet av det produktionskopplade stödet är cirka 101 miljoner euro. Av detta belopp betalas högst 16,9 miljoner euro som bidrag för jordbruksgrödor, varav den första postens andel utgör cirka 95 procent, dvs. cirka 16 miljoner euro. Bidragens nivåer är följande: proteingrödor och oljeväxter 97,50 euro, råg 74,50 euro, sockerbeta 169,50 euro, stärkelsepotatis 622,00 euro och frilandsgrönsaker 146,00 euro per hektar.

Stödnivåerna i den första betalningsposten specificeras ytterligare innan den andra posten betalas ut i juni nästa år.