Nl Bonde 1
Jorrit Postma har outnyttjad kapacitet i sin moderna ladugård. Nu kan han inte skaffa fler kor på grund av de nederländska fosfatbegränsningarna.
Jordbruk Tema

Nederländsk fosforkvot
tar brödet ur munnen
på unga bönder

I somras stod 31-åriga mjölkbonden Jorrit Postma i Longerhouw, Friesland i Nederländerna inför ett vägval. Före nyår måste han besluta om han minskar sin mjölkbesättning eller skaffar dyra fosforkvoter.
Det senare förutsätter att han måste låna över en miljon euro, som banken vill ha tillbaka efter fem år. Att minska besättningen så att han har tillräckligt med fosforkvoter betyder å andra sidan att inkomsterna minskar och han får svårare att betala tillbaka sitt nuvarande lån på sammanlagt 1,5 miljoner euro.

Det är de nederländska begränsningarna av fosforspridning som sätter käppar i hjulet för hans framtid. Att begränsningarna aviserades just efter att EU slopade mjölkkvoterna 2015 har gjort att de nederländska bönderna kallar dem för dolda mjölkkvoter.

– Politikerna har kommit med halva löften om lättnader för unga bönder, men beslutsprocessen är långsam, det är inte något jag kan vänta på, säger Jorrit.

– Vad ska jag göra? Jag har velat bli bonde sen jag var en liten pojke och för tio år sedan fick jag chansen, men nu har jag råkat i knipa.

Jorrit har studerat i två år för en master degree i business management. Han har hård koll på gårdens ekonomi, och han vet alltför väl att han inte kan hålla på i längden med en verksamhet som inte bär sig.

Det är numera drygt tio år sedan Jorrit tog över gården efter att hans farbror avled i en olycka. Han hade först tänkt sig att han skulle utvidga i sin egen takt, men eftersom EU varslade att mjölkkvoterna skulle slopas 2015 beslöt han att ta chansen och satsa på en ny ladugård.

Det blev ett lån på en miljon euro och en modern ladugård med plats för 200 mjölkande kor och tre robotar. Dessutom har han ännu en halv miljon att återbetala till släkten för övertagandet av gården.

Nu var Jorrit inte den enda som beslöt att investera inför slopandet av mjölkkvoterna, det blev något av en rusning. Regeringen befarade att mjölksektorn skulle växa i snabb takt.

Nl Bonde 4
Jorrit Postma satsade på produktionen när det blev klart att EU skulle slopa mjölkkvoten 2015. Nu är han i kläm, eftersom det finns för många kor på gården i förhållande till den mängd fosfor han får producera.

Tillbaka till 2015 eller köpa dyra kvoter?

Nederländerna införde en referens, som betyder att gårdens besättning 2 juli 2015 är utgångspunkten. Det är möjligt att utvidga, men det förutsätter att man skaffar sig fosforkvoter.

Officiellt är orsaken att begränsa produktion och spridning av fosfor, men inom bondekretsar i Nederländerna talar man mycket envist om fosfatregleringen som den dolda mjölkkvoten.

Innan planerna blev allmänt kända var Jorrit Postma mitt inne i sitt byggprojekt.

– Jag har fosforkvoter på 5.000 kilo, vilket räcker för lite på 110 kor i medeltal. Nu har jag 160 kor i ladugården. Det betyder att jag är i ett akut behov av mer fosforkvoter för mjölkkorna på sammanlagt cirka 2.250 kilo. Men jag skulle egentligen behöva ha upp till 200 kor i ladugården, där finns ännu outnyttjad kapacitet. Det förutsätter alltså en kvot på sammanlagt 9.000 kilo. Därtill kommer 65 ungdjur som jag sköter på en annan gård i närheten, och som medför ett behöv på ytterligare 1.600 kilo sammanlagt.

– För tillfället ligger priset för en sådan mängd på närmare 1,3 miljoner euro. På banken har de sagt att de nog kan bevilja lånet men det ska vara återbetalt efter fem år. Banken har satt den här tidsgränsen eftersom regeringen inte har sagt något om hur länge fosfatregleringarna ska vara i kraft. Banken tar inga risker. Ett dilemma är att gårdarna inte får bli för stora enligt våra beslutsfattare, men de stora är de enda som klarar sig.

Både Jorrit och hustru Frederika kompletterar redan nu med arbete utanför gården.

Nl Bonde 2
En ny och rymlig ladugård för 200 kor byggd enligt alla konstens regler. Men priset var högt, och Jorrit var inte förberedd på de högre utgifterna för fosforkvoter.

Köpa, strypa, sälja eller …?

Senast den första januari ska produktionen i vilket fall som helst vara i balans enligt fosfatreglerna. Ska Jorrit då köpa kvoter eller begränsa produktionen, sälja eller finns det andra alternativ?

– Varje ko ger en inkomst på cirka 3.500 euro årligen, berättar han. Av den summan betalar jag redan lån och om jag lånar det som behövs för att utvidga produktionen måste jag räkna med att det går 2.000 euro per ko årligen för räntor och amorteringar.

Nämnas kan att räntan han står för är två procent i dagens läge.

– Kvar finns alltså 1.500 euro, och när jag räknar med foderkostnaderna blir avkastningen 300 euro per ko. Det räcker inte, konstaterar han.

Den sammanlagda åkerarealen är femtio hektar, allt är vall (markpriset ligger i övrigt kring 60.000 euro per hektar).

– Jag måste alltså komplettera med foder, som jag köper av andra.

I motsats till många andra använder han inte majs i utfodringen.

EU:s grundstöd blir 160 euro per hektar och år, alltså 8.000 euro.

Nl Bonde 5
Korna kan gå ut och in som de vill på Jorrit Postmas gård.

Drabbar de unga hårdast

Det finns kring 800 bönder i Nederländerna som är i en knipa av motsvarande slag som Jorrit.

– Vi försöker stöda varandra i den här situationen.

Man räknar i dag med att många gårdar slutar helt, delvis på grund av fosfatregleringen men också på grund av sommarens torka som lett till foderbrist och stora förluster för gårdarna.

– Situationen drabbar särskilt unga jordbrukare som har lånat pengar för att satsa, säger Jorrit.

Han har också funderat på alternativet att lägga ut driften eller så bara mjölkproduktionen och fortsätta odla marken som deltidsjordbrukare.

– Det skulle ge mej en möjlighet att skjuta på det slutgiltiga beslutet och helt enkelt se vad som händer.

Den övriga tiden kunde han fylla ut med sitt andra jobb som lantbruksrådgivare.

Under tiden mal de politiska kvarnarna, men det är inte säkert att det leder till någon lättnad: Det finns också jordbrukare som backar upp fosforkvoten eller som anser man ska ligga lågt kring den för att kunna fortsätta producera kväve över EU:s medeltal.

Nl Bonde 3 2
Ska jag minska besättningen, låna pengar för att köpa fosforkvoter, sälja eller lägga ut produktionen åt någon annan, frågade Jorrit Postma i somras. Han löste problemet genom att arrendera mark och leasa fosforkvoter.

Fotnot:

Jorrit Postma har under höstens lopp fått möjlighet att arrendera mark och han leasar nu fosforkvoter under tre år på sammanlagt 2.500 kilo genom ett samarbete med en granngård så att han i alla fall kan behålla sina 160 kor.
– Det kostar i alla fall mycket pengar, eftersom priset för fosfor är väldigt högt just nu, säger Jorrit. Förhoppningsvis sträcker regeringen ut en hjälpande hand som skulle göra det lite lättare att satsa under de kommande åren.
Avtalet med granngården innebär också högre produktionskostnader än han tidigare räknat med.
– Men mer mjölk innebär mer inkomster och ett större kassaflöde, säger han.

Fosfatregleringen i Nederländerna

• Sedan 1 mars 2017 ska nederländska mjölkproducenter stegvis reducera sina besättningar till samma storlek som den 2 juli 2015 minus fyra procent. Nötköttsproducenter ska reducera sin besättning till samma storlek som 15 december 2016.
• Gårdar vars utfodring baserar sig helt på vall är fritagna från den ytterligare minskningen på fyra procent.
• De nederländska besättningarna har minskat med cirka 67.000 djur sedan regleringarna infördes. Avsikten är att de ska minska med cirka 160.000 djur. Det finns för närvarande cirka 2,4 miljoner kor inom mjölkproduktionen i Nederländerna.
• Produktionen av fosfor har minskat till just under 79 miljoner beräknade kilon i år. Ännu ifjol var mängden uppe i närmare 87 miljoner kilo, medan den tillåtna gränsen är just under 85 miljoner.
• Fosfatregleringen hänger delvis ihop med den nederländska kvävenivån. De nederländska bönderna får producera upp till 250 kilo kväve uträknad per hektar, medan standarden i EU är 170 kilo.
• EU har reagerat redan före slopandet av mjölkkvoterna på den kraftiga ökningen av mjölkbesättningarna i Nederländerna och hänvisat till en gräns för spridning av näringsämnen. Nederländerna har svarat med fosfatregleringen.
• Den sammanlagda produktionen av fosfat ska minska med 6,6 miljoner kilo, men nu finns det de som uppskattar att effekterna av regleringarna lett till minskningar på mer än tio miljoner kilo. Regleringen drabbar också svin- och fjäderfä men inte i tillnärmelsevis samma utsträckning som mjölk- och nötköttsproduktionen. Därför talar också bönderna om fosfatregleringen som en dold mjölkkvot.
• Bönderna kan i alla fall köpa fosforkvoter i stället för att minska sin produktion, men priset ligger kring 10.000 euro per ko.
• Åtminstone ett femtiotal bönder har gått till rätten med regleringarna. Några av dem har beviljats dispens med hänvisning till att de inte kunde ha varit förberedda på begränsningarna när de utvidgat sin produktion. Dilemmat är att ju fler som får dispens, desto tuffare blir villkoren för dem som inte får det, eftersom fosfatmängden måste och ska reduceras.