Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Naturbruksutbildning:
Vuxenutbildning

Att studera som vuxen är i regel annorlunda än inom utbildning för unga. I vuxenstudierna kan du kombinera arbete och studier, men det är ett pussel att kombinera arbete, familj och studier. Det lönar sig att ordna med finansieringen av studierna innan du inleder vuxenstudier.

Nu för tiden kan tidigare studieprestationer räknas till godo. Oberoende av om du inhämtat din kompetens genom studier, arbete eller på fritiden räknas den till godo i din examen. Du blir alltså snabbare färdig och din studietid förkortas.

Vuxenutbildning kräver egen aktivitet. Du måste själv ta kontakt med läroanstalterna. Ansökningstiden och -sättet varierar mellan olika utbildningar. När det gäller vuxenutbildning lönar det sig att bekanta sig direkt med utbildningsanstalternas egna hemsidor, alla utbildningsalternativ på det här området kommer tyvärr inte fram på studieinfo.fi.

Ansökan till yrkesinriktad vuxenutbildning skickas direkt till läroanstalten. Inom yrkesinriktad vuxenutbildning varierar ansökningstiden. Oftast är ansökningstiden fortlöpande och läroanstalterna fyller studieplatserna längs med året.

Yrkesutbildning för vuxna

Som vuxen kan du avlägga en yrkesinriktad examen flexibelt vid sidan av arbetet. Yrkesinriktad vuxenutbildning omfattar: yrkesinriktade grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som inte leder till examen.

Som vuxen avlägger du en yrkesinriktad grundexamen i första hand som fristående examen. Du kan också avlägga en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen som fristående examen i examenstillfällen där du visar din yrkesskicklighet.

Du kan gå en förberedande utbildning innan du avlägger examen. Om du i tidigare utbildning, arbete eller fritidsintressen har skaffat tillräckligt kunnande kan du avlägga examen också utan utbildning. Det finns inga särskilda krav på grundutbildning, men utbildningsanordnaren beslutar om antagningsgrunderna.

I yrkesexamen visar du att du har den yrkeskompetens som krävs av en yrkesman i branschen. Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka tre års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupande studier kan du sannolikt avlägga yrkesexamen med godkänt resultat.

Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka fem års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupade studier kan du sannolikt avlägga specialyrkesexamen med godkänt resultat.

När du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en specialyrkesexamen kan du söka till fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet.

Läroavtal

Inom läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Läroavtalet bygger på ett arbetsavtal.

Börja med att söka en lämplig arbetsplats om du inte redan har en. Läroavtalsplatser hittar du också på TE-tjänsternas webbplats (www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/yrkesval_och_utbildning/laroavtalsutbildning/index.html). Om du redan är i arbetslivet, kan du diskutera med din arbetsgivare om möjlighet till läroavtalsutbildning.

I läroavtalsutbildning genomför du största delen av studierna för en examen i praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Den teoretiska undervisningen ges i en läroanstalt, men studierna är flerformade och de inbegriper olika utvecklings- och projektarbeten, handledda distansstudier och distansuppgifter, som du utför på egen tid.

Högskolestudier för vuxna

Som vuxen kan du studera inom utbildning som leder till yrkeshögskolexamen, utbildning som leder till högre yrkeshögskolexamen, öppen yrkeshögskolundervisning eller avgiftsbelagd fortbildning. Inom vuxenutbildning vid yrkeshögskola förverkligas undervisnings- och andra arrangemang så att du vid sidan av arbetet kan avlägga en examen.

Utbildningar som leder till yrkeshögskolexamina ingår i den gemensamma ansökan. Till en del utbildningar söker man i separat ansökan. Om du har genomfört studier omfattande minst 60 studiepoäng, kan du via den s.k. öppna leden söka till examensstuderande vid en yrkeshögskola.

Vid universitet kan du som vuxen studera för universitetsexamen, inom universitetens fortbildning (inklusive specialiseringsstudier) eller inom den öppna universitetsundervisningen.

Du söker till utbildning som leder till universitetsexamen genom den gemensamma ansökan eller i separata ansökningar. I gemensam ansökan kan du samtidigt söka till flera universitet. I separat ansökan söker du direkt till det universitet som ordnar utbildningen.

Till studier som leder till yrkeshögskole-, högre yrkeshögskole- eller universitetsexamen söker du via en gemensam ansökan. Universiteten kan också ha separata antagningar, varvid ansökan skickas direkt till universitetet.

Inom många branscher finns det skräddarsydda magisterprogram och andra utbildningar till vilka antagningen sker separat. Vid universitet kan du också avlägga vetenskapliga fortsättningsexamina (licentiatexamen och doktorsexamen).

Om du har genomfört studier omfattande minst 60 studiepoäng, till exempel som öppna högskolestudier, kan du söka via den s.k. öppna leden till examensstuderande vid universitet.

Utbudet av vuxenutbildning
Grundexamen

• Grundexamen inom lantbruksbranschen

- Kompetensområdet för lantbruk, landsbygdsföretagare: Landsbygdsföretagare som genomgått kompetensområdet för lantbruk kan mångsidigt utföra arbete i olika slags landsbygdsföretag. De har vidsträckta baskunskaper om hur man upprätthåller markens odlingsskick och om de faktorer som inverkar på växternas tillväxt. De har goda tekniska färdigheter och de kan använda och underhålla de maskiner och den utrustning som behövs i arbetet. Enligt de val som de har gjort kan de sköta produktionsdjur så att djurens välbefinnande främjas, bedriva ett planmässigt skogsbruk, betjäna kunder eller använda och planera produktionsteknologin i sitt företag samt verka som byggherre. De kan underhålla de byggnader som behövs i deras företagsverksamhet samt ha omsorg om de miljöer som har anknytning till företagsverksamheten.

Utbildningen arrangeras av Axxell (www.axxell.fi) i Kimito. Kontinuerlig ansökan.

• Grundexamen inom skogsbranschen

- Kompetensområdet för skogsbruk: De som avlagt kompetensområdet för skogsbruk med examensbenämningen skogsarbetare-skogsserviceproducenter kan utföra manuella arbeten inom skogsskötsel och drivning eller arbeten som rör skogsnaturen, till exempel mångbruk av skog.

Utbildningen arrangeras av Axxell (www.axxell.fi) i Kimito. Kontinuerlig ansökan.

Yrkesexamen

• Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

De som har avlagt denna examen kan verka som självständiga yrkesutövare eller arbetstagare inom produktion av trädgårdsväxter.

Utbildningen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi) samt av Axxell (www.axxell.fi) i Esbo. Kontinuerlig ansökan.

• Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur

Du kan jobba inom husdjursbranschen t.ex. som husdjursproducent eller som anställd på en produktionsgård eller inom avbytarservice.

- Kompetensområdet för lantbruksavbytarservice

- Kompetensområdet för produktionsdjursföretagande

- Kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur

Den examensförberedande utbildningen består av när- och distansstudier och pågår cirka 1,5-2 år beroende på din personliga examensplan. En fristående examen kan man avlägga också utan förberedande utbildning.

Utbildningen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi). Kontinuerlig ansökan.

• Yrkesexamen för skogsmaskinförare

Du som avlagt yrkesexamen för skogsmaskinsförare kan utföra arbeten inom skogsvård och drivning. Du kan t.ex. förnya skogar, gallra trädbestånd, driva energiråvara, utföra skogsförbättringsarbeten antingen som anställd åt t.ex. skogsmaskinsföretag, skogsindustrin, staten, kommuner, städer eller så kan du bli egen företagare.

Du ska vara minst 20 år och ha arbetserfarenhet eller utbildning inom skogsbranschen. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och pågår cirka 1,5-2 år beroende på din personliga examensplan. En fristående examen kan man avlägga också utan förberedande utbildning.

Utbildningen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi). Kontinuerlig ansökan.

• Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk

Den som avlagt yrkesexamen för företagare inom skogsbruk är vanligen skogsägare som producerar virke eller förädlar virkesprodukter i anslutning till sitt familjeskogsbruk. Som företagare inom skogsbruk kan man även verka som underleverantör, stå till tjänst med service som skogsbruket behöver samt övrig verksamhet som baserar sig på skogsbruk.

Den examensförberedande utbildningen består av när- och distansstudier och pågår cirka 1,5-2 år beroende på din personliga examensplan. En fristående examen kan man avlägga också utan förberedande utbildning.

Utbildningen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi). Kontinuerlig ansökan.

Specialyrkesexamen

• Specialyrkesexamen för farmarmästare

En farmarmästare arbetar oftast som självständig företagare. För att delta i farmarmästarutbildningen bör du ha grundexamen (eller motsvarande utbildning inom branschen) eller lång och gedigen erfarenhet av pälsdjursuppfödning. Utbildningen uppfyller kraven för startstöd och generationsväxling.

Den examensförberedande utbildningen består av när- och distansstudier och pågår cirka 1,5-2 år beroende på din personliga examensplan. En fristående examen kan man avlägga också utan förberedande utbildning.

Utbildningen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi). Kontinuerlig ansökan.