Halmpanna 06
Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk. FOTO: Mathias Luther
Jordbruk Skogsbruk Tema

Nationell tillståndsrådgivning
hjälper intresserade av
förnybar energi

NTM-centralen erbjuder nu rådgivning kring tillstånd och förfaranden för de som planerar produktion av förnybar energi. Rådgivning fås per telefon och per e-post. Den nationella rådgivningstjänsten är centrerad till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Den till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten centrerade kontaktpunktmyndigheten erbjuder tillståndsrådgivning för de som planerar produktion av förnybar energi.

Kontaktpunktsmyndigheten ger råd i frågor som gäller tillstånd för projekt i anslutning till framställning av förnybar energi, samt övervakar att tillståndsansökningarna behandlas inom den fastställda tidsfristen.

Frågor som rör tillståndsförfaranden kan vara allt ifrån egnahemshusens el- eller uppvärmningslösningar som utnyttjar förnybar energi, till produktion av förnybar energi i samband med lantbruk, eller stora produktionsanläggningar av förnybar energi i industriell skala.

Förnybar energiproduktion kan vara produktion av elektricitet, värme, biogas eller biobränsle. Förnyelsebara energikällor är bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geoenergi. Kontaktpunktsmyndigheten ger råd i alla tillståndsärenden som rör produktion av förnybar energi (t.ex. miljötillstånd, byggnadstillstånd och inlösningstillstånd).

Handbok ger anvisningar för bedömning av tillståndsbehovet

I ett omfattande myndighetssamarbete har man utarbetat en handbok för de tillståndsförfaranden som behövs vid produktion av förnybar energi. Handboken innehåller anvisningar för projekt inom förnybar energi, både för byggande eller ändring av stora energiproduktionsanläggningar och för privata projekt i liten skala.

Med handboken som stöd kan man på egen hand göra sig förtrogen med de tillstånd och anmälningar som behövs. Handboken finns tillgänglig för alla på den nya tillståndsrådgivningens hemsida. Handboken har sammanställts i en myndighetssamarbetsgrupp som består av den till NTM-centralen i Södra Österbotten centrerade kontaktpunktsmyndigheten samt de behöriga myndigheterna och Kommunförbundet.

Tillståndsärenden i anslutning till produktionsanläggningar för förnybar energi kan skötas elektroniskt på ett och samma ställe via Arbets- och näringsministeriets tjänst Tillstånd och tillsyn. Via tjänsten kan tillståndssökanden ansöka om tillstånd och göra anmälningar som hör till flera olika behöriga myndigheters ansvar. I tjänsten är det möjligt att följa upp behandlingen av tillståndsärenden och kommunicera med myndigheterna kring behandlingen av tillståndsärendet.

I fortsättningen gäller också bindande maximala tidsfrister för tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som gäller kraftverk, dvs. anläggningar som producerar el. Tidsfristen är den totala behandlingstiden för alla förfaranden gemensamt. Kontaktpunktsmyndigheten ansvarar för uppföljningen av tidsfristerna och de behöriga myndigheterna ansvarar för att iaktta tidsfristerna.

Kontaktuppgifter till tillståndsrådgivningen för förnybar energi

E-postadress: TILLSTANDSRADGIVNING@NTM-CENTRALEN.FI
Telefonnummer: 0295-020920
Länkar:
- Tillståndsrådgivningen för förnybar energis hemsida.
- Handboken.
- Tjänsten Tillstånd och tillsyn.