Opinion

Naivt lågt krisstöd

Att staten beslutat införa ett krisstöd till företag inom primärnäringarna som drabbats av covid-19 är förstås en positiv signal i sig. Men att man samtidigt införde ett tak för den maximala stödsumman som sattes vid 10.000 euro är beklagligt, ja rent av naivt.

En del företag och företagare inom jord- och skogsbrukssektorn har klarat sig förhållandevis väl ur coronakrisen, men de som drabbats har däremot drabbats hårt. Som primärproducent är man ofta nischad inom ett visst segment. Få har den bredd inom produktionen som krävs för att leverera till olika sektorer. För de odlare som levererar till HoReCa-sektorn försvann en stor del av marknaden över en natt.

Regeringen fattade äntligen beslut om ett temporärt understöd till mikroföretag inom den primära jordbruksproduktionen vars ekonomiska situation försämrats betydligt på grund av covid-19. När förordningen var på utlåtanderunda var understödets belopp minst 5.000 euro och maximalt 20.000 euro. Men när beslutet togs hade maximibeloppet halverats till 10.000 euro.

Summan räcker ingenvart för många av de drabbade. De förlorade leveranserna omfattar betydligt större belopp, belopp som i många mikroföretag kan utgöra en ansenlig del av årsintäkterna. EU tillåter samtidigt ett stödtak på 100.000 euro.

Enligt förordningen är understödsbeloppet högst 80 procent av de utgifter som bedöms nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet. Understödet kopplas till en tidsperiod på högst sex månader som börjar tidigast den 16 mars. De flesta som drabbats svårt av covid-19 torde med dessa kriterier få ta del av det här understödet.

Det tog också förvånansvärt länge för regeringen att komma fram till det här beslutet. När det är fråga om temporära lösningar ämnade för att lösa likviditetsproblem i en krissituation kunde man tycka att brådska och en snabb beredning skulle vara en dygd. Gällande många andra beslut med anknytning till den pågående coronakrisen har ju den här regeringen tvärt om visat sig handlingskraftig.

I samband med att taket nu ändå sattes på enbart 10.000 euro kom regeringen med ett löfte att man också inkluderar jordbruket i det stora coronarelaterade stödpaketet för företag. Paketet bereds för tillfället på arbets- och näringsministeriet under ledning av näringsminister Mika Lintilä (C). Vi får hoppas att det här löftet är värt någonting när det verkligen gäller