Landsbygdsnäringar Livet på landet

Nästan 180 bybutiker fick stöd

Livsmedelsverket har beviljat stöd till 174 bybutiker och fyra butiksbilar, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Den tidigare ansökan om stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden ordnades 2019. Denna gång utvidgades stödområdet till att omfatta alla landsbygdsområden i Fastlandsfinland, inte bara glesbygden.

Nästan alla lanthandlare som hade ansökt om stöd fick det också. Stödet uppgår till cirka 11.000 euro per butik. Bybutiker som tillhandahåller butiksbilstjänster får ungefär 15.000 euro i stöd.

Med stödet vill man trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

– Jag hoppas att stödet också ska hjälpa ägar- och generationsväxlingar. Lanthandlarnas medelålder är hög, och det finns risk för att det inte finns någon som tar över butikerna i samband med pensioneringar. Då förlorar landsbygden många tjänster som är nödvändiga med tanke på en fungerande vardag. Stödet kan i bästa fall uppmuntra nya företagare att fortsätta med den för landsbygdens livskraft så viktiga företagsamheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Stödområdet omfattar landsbygdsområdena. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden.