Jordbruk

NÄLKÄ23-övningen
ska öka beredskapen

Den regionala beredskapen ska öka genom övningen NÄLKÄ23 nästa år, uppger Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté, som sammanträtt för fjärde gången under hösten.

I övningen studeras hur lantbruket fungerar under undantagsförhållanden, dvs. jordbrukare som förflyttas från andra delar av Finland till tre landskap i Österbotten.

Övningen NÄLKÄ23 är en naturlig fortsättning på höstens LSS22-övning, där man koncentrerade sig på befolkningsförflyttningar från andra håll i Finland till Västra och Mellersta Finland.

Det pågår också ett projekt där det utarbetas en guide för den regionala och lokala beredskapen för lantbruksenheter. Projektet hänför sig delvis till övningen NÄLKÄ23.

I landskapet Södra Österbotten har det inrättats ett säkerhetsforum som har sammanträtt i slutet av hösten för att diskutera en gemensam lägesbild.

Västliga underhållslederna är viktigare än förut

Beredskapskommittén tog också upp logistikförbindelserna i västra Finland med tanke på eventuell eskalering av Rysslands anfallskrig. Tanken på att kriget utvidgas så att Finlands underhållsleder skulle äventyras ventilerades.

– Finland är i praktiken en ö dit mycket material transporteras med båtar. Finlands försörjningsberedskap vilar på instabil grund om krisen eskalerar ytterligare, sade överdirektör Marko Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Trafiken och logistiken har ett väsentligt samband med beredskapen och försörjningsberedskapen. Hamnarna i Bottniska viken och förbindelserna till dem blir allt värdefullare.

I landskapen i Västra Finland har man redan tidigare tagit ställning till behovet av att effektivisera förbindelserna västerut genom att fokusera på att förbättra underhållskorridorerna.