Tema

Mjölkutskott kräver bättre
förutsättningar för
mjölkproduktion i hela landet

Södra producentförbundens mjölkutskott kritiserar jordbrukspolitiken både på nationell och EU-nivå, och understryker att förbättringar krävs om mjölksektorn skall kunna fortgå och utvecklas.

Utskottet uttrycker missnöje med att jord- och skogsbruksministeriet inte kommer att återgå till skilda bidrag för mjölk- och dikor. Man påpekar även att den föreslagna förhöjningen på en miljon euro för bidrag för nötkreatur på AB-området inte kompenserar för bortfallet av kompensationsersättningens husdjursförhöjning.

Vidare kräver utskottet att stöden skall utbetalas snabbare både på djur- och åkersidan eftersom stödutbetalningstidtabellen har en stor inverkan på gårdarnas likviditet.

Mjölkutskottet påtalar mjölkens betydelse för det finska lantbruket. På gårdarna i Finland härstammar 36 procent av försäljningsinkomsterna – 1,1 miljarder euro – från mjölkproduktionen. I vissa regioner, exempelvis i Lappland och Kajanaland uppgår siffran till 80 procent.