Skogsbruk Tema

Mindre kemera-medel
för slyröjning har använts i år

Sedan början av året har 9,9 miljoner euro betalats i kemera-stöd för skogsvårdsarbete till skogsägare. Det är nästan en femtedel mindre än under motsvarande tid i fjol. I slutet av april har speciellt användningen av stöd för vård av ungskog och torvmarksskog minskat, men användningen av stöd för skogsvägar har ökat tydligt jämfört med motsvarande tid i fjol. Utbetalningen av miljöstöd har ökat med en tredjedel jämfört med i fjol, uppger Finlands skogscentral.

Stödsummorna som betalats för tidig vård av plantbestånd utan hopsamling av klenträd och för vård av torvmarksskog har nästan halverats jämfört med fjolåret. På områden där man samlar ihop klenträd har utbetalningen av kemera-stöd minskat med en tiondel. Däremot har det betalats ut en och en halv gång så mycket stöd för förbättring av skogsvägar som under januari-april i fjol.

Utbetalningen av stöd har ökat en aning i Kajanaland, Norra Österbotten och Norra Karelen, samt med 40 procent i Lappland. I alla andra landskap har utbetalningen minskat. Minskningen har som mest varit i storleksklassen 40 procent i Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Karelen och Södra Savolax.

– Det mest oroväckande är att även planeringen av nya arbeten i ungskog nästan har halverats jämfört med förra året. Det krävs alltså ansträngningar för att nå upp till de senaste årens skogsvårdsmängder, och också då blir ungefär 10 miljoner euro i stödmedel oanvänt, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Årets första tilläggsbudget innehöll ett anslag på ytterligare 3,75 miljoner euro till kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Med tilläggsanslaget går det att samla cirka 500.000 kubikmeter mer klenvirke till energibruk. Energiproduktionen kommer att behöva allt mer klenträd de närmaste åren, då användningen av torv minskar.

– Nu finns det en förträfflig möjlighet att sätta ogallrade ungskogar i skick och samtidigt trygga tillgången till energived, säger näringschefen Nuutti Kiljunen vid Finlands skogscentral.

Användningen av miljöstöd ökar kraftigt

I år har det betalats flitigt med naturvårdsmedel till skogsägare och till aktörer som verkställer naturvårdsprojekt. Vid slutet av april hade det betalats ungefär 2,2 miljoner euro i naturvårdsmedel, vilket är ungefär 20 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Speciellt har användningen av miljöstöd ökat. Sedan början av året har cirka 2 miljoner euro betalats i miljöstöd. De stöd som betalats i år har huvudsakligen varit för avtal som beretts i slutet av fjolåret.

Användningen av finansiering för naturvårdsprojekt har kommit igång långsammare än i fjol, och i slutet av april hade cirka 160.000 euro betalats ut.

Värt att utnyttja kemera-stödet

Varje år får cirka 70.000 skogsägare statligt kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. I fjol betalade Skogscentralen ut 50 miljoner euro i kemera-stöd till skogsägarna för virkesproduktion och 8,4 miljoner för vård av skogsnaturen, varav 7,5 miljoner euro var miljöstöd.

Kemera-stöd kan sökas för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenträd, vård av torvmarksskog, grundlig förbättring av skogsväg, byggande av skogsväg samt vitaliseringsgödsling. Stöd beviljas också för naturvårdsarbeten och som miljöstöd till skogsägare.

Både för tidig vård av plantbestånd samt vård av ungskog och hopsamling av klenträd lönar det sig att fylla i ansökan i tjänsten MinSkog.fi. Det försnabbar handläggningen av ansökningarna. Skogsägaren kan också själv följa med hur långt ansökan kommit i handläggningen. I MinSkog.fi kan man också fylla i en skyddsutredning, vilket är en utredning som man som skogsägare kan låta göra för att på ett lätt sätt ta reda på om man kan få miljöstöd för ett objekt i sin skog.