Skogsbruk Tema

Miljöministeriet beviljar stöd
för utbyggnad av vindkraft

Miljöministeriet har beviljat sammanlagt 226.391 euro för utredningar om och planering av vindkraftsutbyggnad i fyra kommuner och tre landskapsförbund.

Kommunernas projekt gäller generalplaner för utbyggnad av vindkraft samt utredningar med hjälp av vilka man kartlägger möjligheterna för utbyggnad av vindkraft inom kommunens område och bedömer vilken inverkan de genomförda vindkraftsprojekten har på invånarna och miljön.

I landskapsförbundens projekt utarbetas vindkraftsutredningar som bakgrund till landskapsplanläggningen. Utredningarna syftar bland annat till att kartlägga de områden som bäst lämpar sig för vindkraft och öka acceptansen för vindkraft.

Till miljöministeriet kom inom utsatt tid sammanlagt sju ansökningar om understöd till ett sammanlagt belopp om cirka 230.000 euro. Det understödsanslag som kunde sökas uppgick till knappt en miljon euro. Alla projekt som fått understöd avslutas före utgången av 2022.