Mickels Fsc 7 A Webben
Mickel Nyström, här vid ett skogsskifte som nyligen gallrats, tycker att det gick smidigt att FSC-certifiera sin skog.
Skogsbruk Tema

Mickel Nyström i Korpo
satsade på FSC-certifiering

Landsbygdsföretagaren Mickel Nyström på Strömma gård i Korpo har låtit FSC-certifiera sin skog. Han har från första början haft en klar plan för hur han vill sköta skogen och kommit fram till att FSC-certifieringen passar bra in i det skogsbruk han bedriver.

Mickel Nyström, som också är jordbrukare, bedriver ett småskaligt skogsbruk som är typiskt för den åboländska skärgården. Hans skog består av flera skogsområden av skiftande storlek med olika typer av skog och biotoper, allt från tall- och granskog till blandskog och lundar med karakteristisk vegetation.

– Det gör att FSC-certifieringen passar oss väldigt bra. Vi har många små och varierande skogsområden, flera av dem har länge varit orörda. Nu finns allt dokumenterat gällande skötsel och uppföljning, säger Nyström.

– I praktiken handlar det om landskapsvård där målet är att bevara mångfalden i skogen. FSC-certifieringen ger ett pristillägg vid virkesaffärer som till en viss del kompenserar för de åtaganden som certifieringen förutsätter, säger han.

På marknaden har det betydelse varifrån virket kommer och att skogen har skötts på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Certifieringen har utförts av Niklas Westerlund, som är expert inom virkeshandel och skogstjänster vid Metsä Group. Bolaget erbjuder gratis certifiering för sina ägarkunder.

– FSC-certifieringen ställer högre krav på skötseln av skogen än vad lagen förutsätter. Den innehåller regelverk som skogsägarna frivilligt förbinder sig att följa i skogsvården till exempel när det gäller värdefulla miljöer och skyddsobjekt, säger Westerlund.

Kraven är också större än kriterierna i PEFC-certifieringen, det andra av landets två skogscertifieringssystem. PEFC och FSC har sina egna standarder för skogsvård.

Mickels Fsc 4 Webben
Mickel Nyström är nöjd över hur plantbeståndet har utvecklats på skogsområdet som slutavverkades för två år sedan. Kalhygget planterades samma år med gran och tall. Till höger Niklas Westerlund från Metsä Group.

Minst fem procent av arealen ska hållas utanför

Den största skillnaden mellan PEFC och FSC är att FSC-certifieringen förutsätter att minst fem procent av skogsarealen hålls utanför skogsbruket.

– På det här området får inga avverkningar ske. Det måste bevaras orört, säger Westerlund.

Det skyddade området kan omfatta all skogsmark som permanent har undantagits skogsbruket, bland annat värdefulla livsmiljöer och skyddszoner mot vattendrag.

Bland kriterierna i FSC-certifieringen nämns också särskilda objekt som har betydelse för skogens mångfald och diversitet. Hit räknas bland annat skogsområden där man bedriver skogsbruk med heterogen åldersstruktur eller kontinuerligt skogsbruk.

Andra exempel är lundar med karakteristisk vegetation samt lövträdsdominerade skogar, där man i skötseln strävar efter biologisk mångfald genom att bevara en viss mängd lövträd.

De särskilda objekten ska tillsammans med de områden som lämnats utanför skogsbruket utgöra minst tio procent av den certifierade skogsmarken.

Mickels Fsc 10 Webben
I skogsgallringen har en skyddszon med träd lämnats intill våtmarken som skymtar på bilden.

Stor variation i skogsbeståndet

Flera av exemplen passar in på Nyströms skogar, där den certifierade skogsarealen omfattar 210 hektar.

I certifieringen har skogen delats in i 300 figurer, eller skogsområden, som finns markerade i skogsbruksplanen. Alla områden har en egen skötselplan.

De största är cirka tio hektar stora, resten är små områden som vardera har en areal på cirka en hektar.

Variationen i skogsbeståndet är märkbar. På ett relativt litet område kan det finnas flera olika typer av skogsmark med varierande trädbestånd och biotoper.

Nyström står på ett kalhygge tillsammans med Niklas Westerlund och betraktar omgivningen.

– Med kalhygget medräknat finns här sex figurer runt omkring oss med skog i olika åldrar och med individuella skötselplaner, säger Nyström.

Utöver kalhygget finns några områden med blandskog som så småningom är i behov av gallring. I närheten finns också en hassellund och en skyddszon som gränsar till den intilliggande Långviken.

Också när det gäller skyddszoner till vattendrag och bevarandet av lövträd i blandskogar har FSC-certifieringen striktare krav, säger Nyström.

– I fråga om lövträden kan man bevara upp till femtio procent av trädbeståndet då man gallrar i en blandskog. Minimikravet är tio procent.

Mickels Fsc 8 Webben
All skogsavverkning sker maskinellt och på entreprenad i Metsä Groups regi.

Bevarar hälften lövträd och hälften barrträd

En av blandskogarna intill kalhygget blir avverkningsmogen om några år. I certifieringen har Nyström förbundit sig att bevara femtio procent av lövträden och femtio procent av barrträden.

– Då bevaras mångfalden samtidigt som gallringen gör att skogen växer bättre. En skog som växer bra binder mera koldioxid, vilket gynnar klimatet. Bland allmänheten finns en missuppfattning om att skogsavverkningar påverkar klimatet negativt, men så är det inte.  Då man sköter skogen och ser till att den växer inverkar det positivt på klimatet, ju bättre skogen växer desto mera koldioxid binder den, säger Nyström.

Också det cirka en hektar stora kalhygget där han står har fått en bra start med växande plantor. Skogen höggs ner för två år sedan och samma år planterades nya gran- och tallplantor. De har klarat sig bra och är nu cirka tjugo centimeter höga.

– Det här är början på något nytt. Plantorna växer 5-10 centimeter om året tills de är 6-7 år gamla. Sedan är tillväxten en meter om året. Om 60-70 år är skogen klar att avverkas. Då får mina barn nytta av den, säger Nyström, som utöver jord- och skogsbruket också driver en båthamn och en stuguthyrning.

Mickels Fsc 3 B Webben
I skärgården är det nära till vattendrag. I bakgrunden skymtar Långviken, som mynnar ut i Skärgårdshavet.

Certifieringen gick lättare än väntat

När det gäller skogsbruket bedriver han kontinuerlig skogsskötsel med avverkningar i stort sett varje år. Det handlar om gallring och i viss mån också slutavverkning.

Under de tre senaste åren har skogsarbeten utförts på cirka fyrtio hektar skog. På största delen av arealen har avverkningen skett genom gallring och slutavverkning har gjorts på knappt tio hektar.

Den senaste avverkningen i år, en gallring av tallskog, avslutades förra veckan.

All avverkning sker maskinellt i Metsä Groups regi.

Nyström räknar med att han ekonomiskt får tillbaka en del av de satsningar han gjort i skogsbruket. Även om FSC-certifieringen medför att han sparar på skogen räknar han med att certifieringen ger utdelning i form av högre virkespriser.

– FSC-certifieringen fungerar som en vettig helhetslösning för vårt skogsbruk. Med facit på hand var omställningen till den nya certifieringen en lättare process än väntat, säger Nyström.

Mickels Fsc 1 B Webben
Niklas Westerlund från Metsä Group och Mickel Nyström kollar telefonen där den certifierade skogen finns dokumenterad i den mobila skogsbruksplanen.