Tema

Metka-systemet ersätter
kemera-stödsystemet 2024

Lagen om ett nytt stödsystem för skogsbruket har stadfästs. Det nya systemet, som går under benämningen metka, ersätter kemera-stödsystemet år 2024. Kemera-ansökningar kan lämnas in till Skogscentralen fram till 1.10.2023.

Det nya stödsystemet för skogsbruket, metka, ersätter kemera-systemet år 2024. För att metka-lagen ska kunna träda i kraft måste den även godkännas av EU-kommissionen.

Tidpunkten när lagen träder i kraft fastslås efter godkännandet genom en förordning av statsrådet. Målet är att lagen ska börja gälla 1.1.2024 och fortsätta till slutet av år 2029.

I statsbudgeten för 2023 ska sammanlagt 47,5 miljoner euro reserveras för kemera-stöd för vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och byggande av skogsvägar. Det är nästan en tredjedel mer än vad som gick åt 2022. 17,5 miljoner euro anslås för vård av skogsnaturen.

– Det viktigaste med skogsarbeten är att utföra dem i tid. Det går ännu att få kemera-stöd för arbeten som blivit sena, alltså skog som hunnit bli grövre än plantskog, och hopsamling av klenträd. Och det lönar sig att använda stöden effektivt för skogens väl, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Finlands skogscentral kan bevilja stöd enligt den nuvarande kemera-lagen fram till slutet av 2023, men ansökningarna ska vara inne senast 1.10.2023. Datum för när arbetet ska vara verkställt står på finansieringsbeslutet, och kemera-stöd kan betalas ut ända till slutet av 2026.

I det nya systemet ska stödet för vård av ungskog sökas efter att arbetet verkställts, och ingen plan behöver göras. För att man ska kunna få metka-stöd måste arbetet ha påbörjats först efter att lagen trätt i kraft. Man kan alltså inte få metka-stöd för arbeten som utförts 2023.