Mervardesskatt Ho Foder
Tema

Mervärdesskattedeklaration

Mervärdesskatten skall redovisas enligt anvisningarna på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. De efterfrågade mervärdesskatteuppgifterna är samma som tidigare år.

När mervärdesskatteredovisningen fylls i är det viktigt att komma ihåg att jord- och skogsbruket samt den skattskyldigas eventuella andra momspliktiga verksamheter slås ihop (till exempel jord- och skogsbruk).

De flesta summor som efterfrågas ska kunna hämtas direkt från bokföringen.

Skatt på försäljning

De egentliga mervärdesskattebeloppen anges i fälten under rubriken: Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna. Det handlar alltså om summorna av den mervärdesskatt som den skattskyldiga har fått in via sin försäljning. I exemplet förekommer endast försäljning enligt skattesatserna 24 och 14.

I det här sammanhanget kan det vara på sin plats att återkalla till minnet att moms-skattesatsen på tilläggskostnader som läggs på räkningen för en såld produkt får vara samma som den huvudsakliga produktens skattesats. Det gäller till exempel post- och fraktkostnader, faktureringstillägg och expeditionsavgifter samt kilometerersättningar och dagtraktamenten. Om man säljer hö (foder, 14 procent) och på fakturan lägger till en avgift för frakten får alltså mervärdesskattesatsen på fraktkostnaden vara 14 procent.

Ifall värdet av produkter och förnödenheter som tagits för eget bruk (till privathushållet) överstiger 850 euro måste man betala mervärdesskatt på den överskjutande delen. I så fall ska den mervärdesskatten beräknas och också antecknas i dessa fält.

Inköp av varor från andra EU-länder kan göras momsfritt i försäljningslandet (till exempel Estland eller Sverige) under förutsättning att man visar upp sitt moms-nummer. Man kan själv bilda momsnumret genom att sätta landsbeteckningen FI framför sitt FO-nummer och sedan lämna bort bindestrecket som finns i FO-numret. Om FO-numret är 0923546-2, blir momsnumret alltså FI09235462. Mervärdesskatten ska sedan redovisas i användarlandet enligt det landets momsregler.


EU-varuinköp

I exemplet har man köpt traktorreservdelar för summan 1.258,55 euro (momsfritt) från Estland. Mervärdesskatten räknas ut enligt våra regler (24 procent = 302,05 euro) och redovisas i fältet Moms på varuinköp från andra EU-länder.
Eftersom varorna som köpts används i jordbruket, det vill säga momspliktig verksamhet, får man också göra ett inköpsavdrag. Inköpsavdraget är lika stort som den redovisade mervärdesskatten. Det betyder att samma belopp, 302,05 euro, ingår i summan vid punkten Moms som ska dras av för skatteperioden. Därtill antecknas summan för de köpta varorna, 1.258,55 euro, i punkten Varuinköp från andra EU-länder i den högra rutan.


Varuförsäljning till EU-länder och Åland

Vid varuförsäljning, till exempel spannmål, till ett annat EU-land redovisar säljaren ingen mervärdesskatt eftersom köparen ska sköta den saken. Däremot ska den momsfria försäljningssumman antecknas i punkten Varuförsäljningar till andra EU-länder.

I exempelfallet har spannmål sålts till Estland, och den momsfria försäljningssumman 12.687,11 euro antecknas i korrekt ruta. Observera att säljaren enligt reglerna dessutom skall avge en sammandragsdeklaration för moms. Denna sammandragsdeklaration skall vara inlämnad senast den 20:e dagen i den månad som följer på försäljningsmånaden.

Den strama tidtabellen utgör en fallgrop för de som inte är bekanta med regelverket, då en försenad sammandragsdeklaration orsakar en sanktion på 100-200 euro. Sammandragsdeklarationen för moms kan i princip endast göras elektroniskt, exempelvis via MinSkatt.

Varuförsäljning till Åland motsvarar export. Mervärdesskatteförfarandet på export och import ändrade 1.1.2018. Moms-hanteringen motsvarar nu handeln med EU-länder men för ändamålet finns skilda fält på deklarationsblanketten. Inte heller i dylika fall redovisar säljaren mervärdesskatt, eftersom köparen på Åland ska sköta den saken. Försäljningssumman ska emellertid skrivas in på blanketten i punkten Omsättning enligt 0-skattesats.

Byggtjänster – omvänd momsskyldighet

Om en jordbrukare säljer byggarbeten, till exempel grävmaskinstjänster, åt en entreprenör (eller annan jordbrukare) som har status som säljare av byggtjänster, dvs. den entreprenören säljer för sin del byggtjänster på annat sätt än sporadiskt, gäller den omvända momsskyldigheten. Jordbrukaren borde då ha skrivit ut räkningen för grävarbetet utan mervärdesskatt. I det fallet redovisar jordbrukaren endast den momsfria försäljningen i punkten Försäljningar av byggtjänster och metallskrot (omvänd momsskyldighet).

Om jordbrukaren själv har status som säljare av byggtjänster (säljer byggtjänster på annat sätt än sporadiskt) och köper byggtjänster av en entreprenör (till exempel reparation av ladugården) ska entreprenören prestera en momsfri räkning för renoveringsarbetet (till exempel 1.000 euro). I så fall ska jordbrukaren själv räkna ut och redovisa mervärdeskatten på summan (24 procent på 1.000 = 240 euro). Det beloppet antecknas i punkten Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot (omvänd momsskyldighet).

Den mervärdesskatten berättigar också till inköpsavdrag, alltså 240 euro ska adderas till summan med inköpsavdrag i punkten Moms som skall dras av för skatteperioden. Slutligen antecknas själva inköpet (1.000 euro) i punkten Inköp av byggtjänster och metallskrot (omvänd momsskyldighet). Förfaringssättet med den omvända momsskyldigheten motsvarar här med andra ord systematiken vid varuinköp från EU-länder.

Ytterligare kan nämnas att status som säljare av byggtjänster uppkommer inte när man säljer till privata kunder.

Moms Blankett

Inköpsavdrag

Efter att de skatter som ska betalas har räknats ihop kommer fältet för skatteperiodens (i exemplet är skatteperioden ett kalenderår) moms som ska dras av. Här antecknas summan av de normala inköpsavdragen för jord- och skogsbrukets inköp. Märk att utgifter som hänför sig till personbilar (till exempel bensin, service) och på långvarig basis uthyrda stugor eller bostäder (till exempel reparationsmaterial till byggnaden) inte berättigar till momsavdrag.

Avdragen inkluderar den mervärdesskatt som har ingått i de investeringar som har gjorts.

Avdragen inkluderar också inköpsavdraget för de varor som köptes från Estland och för vilken mervärdesskatt att betala redovisades. Eftersom de utnyttjas i momspliktig verksamhet får man göra ett avdrag som är lika stort som den redovisade skatten.

Skatt att betala eller återbäring

Skillnaden mellan skatt att betala och skatt att dra av utgör skatt att redovisa. I exemplet är skillnaden positiv, vilket betyder att det blir moms att betala: 419,22 euro. Mervärdesskatten ska självmant betalas inom utsatt tid till skatteförvaltningen. Inbetalning sker lämpligt via MinSkatt. Förfallodagen för de med momsredovisning på årsbasis är sista februari 2023. Kom ihåg att använda det korrekta referensnumret så att inbetalningen styrs till rätt ändamål. Referensnumret kan kontrolleras i MinSkatt eller via skatteförvaltningens kundtjänst.

I fall summan hade varit negativ, hade det betytt att momsåterbäring varit att vänta. Återbäringen betalas i sinom tid automatiskt in på bankkontot. Numera dröjer det inte alltför länge för myndigheterna att få den utbetalningen skött. Återbäringen är inte skattepliktig inkomst.

I och med att omsättningen i exemplet är hög betyder det att man inte alls behöver fundera på skattelättnaden som ska skrivas in i ett skilt område på blanketten. Den som har en omsättning under 30.000 euro från jordbruket ska kontrollera saken. Om den mervärdesskatt som ska redovisas för kalenderåret är negativ är man inte heller berättigad till skattelättnad. Systemet för denna skattelättnad beskrivs inte här. Reglerna är samma som tidigare och finns i deklarationsanvisningarna. Eventuell skattelättnad utgör skattepliktig inkomst, och skall antecknas i jordbrukets deklarationsblankett i första sidans punkt 13 ”Övriga tillägg”.

Jordbruksstöden behöver inte antecknas i blanketten. Inkomster som erhållits från momsfri verksamhet, till exempel försäkringsersättningar, hyror från bostäder uthyrd på långvarig basis med mera, antecknas inte heller.

TEXT
Annika Nystén
annika.nysten@nsl.fi
Nylands Svenska Lantbrukssällskap NSL

Texterna är omarbetade versioner av SLF:s ursprungliga texter.

ILLUSTRATIONER
Richard Elgert