Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Mer flexibilitet att ordna
väglagens stämmor

Regeringen föreslår ändringar som syftar till att öka flexibiliteten i lagen om enskilda vägar. I fortsättningen ska det vara lättare att delta i väglagens stämmor även på distans.

Syftet med förslaget till ändring av lagen om enskildavägar är att tillåta att väglagets stämmor ordnas elektroniskt även i sådana situationer där väglagens stadgar inte möjliggör detta eller ett separat beslut om saken inte har fattats vid väglagets stämma.

Genom ändringen eftersträvas dessutom ett förhindrande av spridningen av sjukdomen covid-19 så att väglagens stämmor kan ordnas på ett sätt som lämpar sig för väglaget i fråga, antingen i sin helhet eller i huvudsak som distansstämmor, så att det blir möjligt för vägdelägarna att utöva sin yttranderätt och rätt att framföra förslag.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.