Dsc 1134
– Lantbruksfrågor har varit mitt ämnesområde och det är ju centralt för Europaparlamentet också. Jag har sett att det faktiskt går att påverka också inom EU, säger Max Schulman.
Jordbruk EU

Max Schulman siktar på en plats i Europaparlamentet

Lojojordbrukaren, lobbyisten och MTK:s spannmålsombudsman Max Schulman ställer upp som kandidat i EU-valet för Svenska folkpartiet.

Max Schulman valdes också nyligen till ordförande för EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbruksgrödor (Civil dialogue group on arable crops). Lobbyverksamheten i Bryssel är bekant för Schulman från de senaste tio åren tillbaka, men ända tills nu har han hållit sig utanför partipolitiken.

– Lantbruksfrågor har varit mitt ämnesområde och det är ju centralt för Europaparlamentet också. Jag har sett att det faktiskt går att påverka också inom EU, säger Schulman.

Valet av parti var inte särskilt svårt för honom.

– Jord- och skogsbruk, markägande och småföretagande har alltid varit viktiga frågor för SFP och som finlandssvensk var det inte ett svårt val, säger Schulman.

Han har ändå själv mest jobbat inom finskspråkiga spannmålskretsar och har ett brett nätverk där. Hemgården Stor-Tötar finns i Lojo och den sköter han i dag vid sidan om alla andra uppdrag. Särskilt äldsta sonen hjälper till med arbetena på gården medan farsgubben flyger och far.

Reformer kräver intressebevakning

Europaparlamentsvalet är i maj 2019 och Schulman hoppas att vårbruket inte ska hindra någon bonde från att rösta. Det är stora frågor på gång inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och det gäller att göra sin röst hörd.

– Det är nu som basen för nästa Cap-reform byggs. Klimatförändringen och miljöfrågor kommer att få mycket tyngd, men vi måste säkerställa att det finns en förståelse för verkligheten på gårdarna. Reformerna måste få ta sin tid, säger Schulman.

Han önskar att klimatdebatten i stället för att skuldbelägga lantbruket skulle ta fasta på hur vårt jord- och skogsbruk kunde bidra till att tvärt om stoppa klimatförändringen. Många har fått upp ögonen för skogens och dess funktion som kolsänka men skogarnas ägarstruktur ser väldigt olika ut i de olika länderna.

Det är rätt unikt att en så stor del av skogen är privatägd som i Finland. Också detta borde beaktas när det görs nya förordningar inom skogsbruket, anser Schulman. Det finns farhågor om att också skogsbruket skulle anslutas till den gemensamma lantbrukspolitiken inom EU.

– Skogen är fortfarande Finlands gröna guld. Skogen är otroligt viktig för Finland hur man än ser på den. Då borde också skogsägarna få sin del av kakan.

Rättvis fördelning av inkomster

Om han blir invald hoppas Schulman också kunna påverka frågor kring handel och ekonomi inom lantbruks- och livsmedelssektorn.

– Fördelningen av pengar inom hela livsmedelskedjan är en viktig fråga. Vi måste se till att fördelningen blir rättvis också utgående från primärproducenternas synvinkel.

Schulman påpekar att det finns möjligheter att ta ett starkare grepp i frågor som rör lantbrukspolitik i EU.

– Man kan inte bara sitta i vagnen och följa med. Man måste själv ta i tömmarna, säger Schulman.

Ingen officiell bondekandidat

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund tar inte ställning för enskilda kandidater eller partier i politiska val, men centralförbundsordförande Mats Nylund (SFP) understryker vikten av att ha parlamentariker som känner till lantbruksfrågor.

– Max Schulman är genom sin yrkesroll känd i jordbrukarkretsar både på svenskt och finskt håll och dessutom i Bryssel där han hållit mycket hög profil, säger Nylund.

Svenska folkpartiets nuvarande parlamentariker Nils Torvalds har också redan tidigare meddelat att han ställer upp i valet. Nylund påpekar att också Torvalds är kunnig inom lantbruk och särskilt jakt- och skogsfrågor. Han har fått mycket erkännande för det jobb han gjorde i synnerhet då förordningen om skogsanvändning, Lulucf, avgjordes.


Valet till Europaparlamentet 2019

• Valperiod 2019–2024
• 14 ledamöter från Finland
• Valdag i Finland: den 26 maj
• Förhandsröstning 15-21.5 i hemlandet och 15-18.5 utomlands