Marknad

Marknadsöversikt:
Lägre men stabila mjölkpriser
inför årsskiftet inom EU

Mjölkinvägningen i januari-oktober 2023 inom EU var 0,3 procent högre än under motsvarande period 2022 noterar EU:s kommittémöte för animalieprodukter i medlet av december.

Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 44,2 euro/100 kg i oktober 2023, vilket är ca 22 procent lägre än priset vid motsvarande tidpunkt 2022 – men 10 procent högre än det 5-åriga genomsnittet (2018-2022).

Prisutvecklingen skiljer sig åt mellan länderna. Priset i Kroatien och Frankrike var mellan 1 och 2 procent lägre medan priset i Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Sverige var 30-40 procent lägre i oktober 2023 jämfört med september 2022.

Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har varit stabilt de senaste veckorna och ligger nu på 262 euro/ton, vilket är 13 procent lägre än priset vid samma tidpunkt föregående år. Priset på smör har gått upp och ligger nu på 546 euro/ton vilket är 9 procent lägre än priset vid samma tidpunkt föregående år.

Under januari-september 2023 var exporten från EU av skummjölkspulver 19 procent högre och exporten av helmjölkspulver 13 procent högre än under motsvarande period 2022. Exporten av smör var 11 procent högre och exporten av ost 2 procent högre än under motsvarande period föregående år.

Minskad slakt av nötkött

Under januari-september 2023 var slakten inom EU 4,3 procent lägre räknat i antal djur och 5,0 procent lägre räknat i vikt än under motsvarande period 2022. Slakten har minskat för alla kategorier. Räknat i vikt har slakten av minskat mest för djur 8-12 månader och kvigor.

Jämfört med föregående år är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag lägre för alla kategorier. Den senaste månaden har priserna gått ner något för kvigor, kor och djur 8-12 månader.

Inom EU är avräkningspriserna på nötkött (kategori A/C/Z) som högst i Kroatien, Italien och Frankrike och som lägst i Ungern, Lettland, Nederländerna och Litauen. Priserna varierar mellan 187 och 524 euro/100 kg.

Vecka 48 var det genomsnittliga priset inom EU 494,2 euro/100 kg för ungtjurar och 378,6 euro/100 kg för kor.

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari-september 2023 var 0,1 procent lägre räknat i vikt, men 8,1 procent högre i värde jämfört med motsvarande period 2022. Under perioden uppgick exporten till 705.000 ton till ett värde av 3.412 miljoner euro. Cirka 39 procent av exporten gick till Storbritannien.

Importen av nötkött och levande djur till EU var 3,8 procent lägre i vikt och 4,9 procent lägre i värde under januari-september 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Under perioden uppgick importen till 260.100 ton till ett värde av 1.795 miljoner euro. Cirka 29 procent av importen kom från Storbritannien.

EU:s handelsbalans för januari-september 2022 var positiv med ett överskott på 444.900 ton till ett värde av 1.617 miljoner euro.

Under januari-september 2023 var Kina/Hong Kong och USA de största importörerna av nötkött på världsmarknaden. Kina importerade cirka 2,3 miljoner ton medan USA importerade cirka 1,5 miljoner ton under perioden. Brasilien, Australien och USA var de största exportörerna. De exporterade mellan 1,1 och 1,7miljoner ton var under januari-september 2023.

Minskad grisproduktion och export

Slakten av gris inom EU minskade med 8,2 procent i antal grisar och med 7,8 procent i vikt under januari- september 2023 jämfört med motsvarande period föregående år. Det motsvarar 1,3 miljon ton slaktad vikt. Den största procentuella produktionsminskningen har skett i Danmark, Nederländerna, Lettland och Belgien.

Det genomsnittliga priset på slaktgris inom EU har gått upp med 0,4 procent den senaste månaden. Vecka 48 låg det genomsnittliga priset inom EU på 212,8 euro/100 kg (klass E). Snittpriset för slaktgrisar ligger 5 procent högre än priset motsvarande vecka 2022.

Priset på smågrisar har dock gått ner med 6 procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på smågrisar vecka 48 var 73,9 euro/styck. Priset är 27 procent högre än under motsvarande vecka 2022.

Under januari-september 2023 minskade exporten av griskött från EU med 21 procent jämfört med motsvarande period 2022. De höga EU-priserna påverkar sektorns konkurrenskraft på exportmarknaderna.

De länder som exporterar mest är Spanien, Nederländerna och Danmark. De största exportdestinationerna är Kina och Storbritannien. De tog emot 27 respektive 21 procent av EU:s export. Den totala exporten uppgick till knappt 3,2 miljoner ton.

Under januari-september 2023 minskade importen av griskött till EU med 13 procent jämfört med motsvarande period 2022. Totalt importerades 122.900 ton.

De största importörerna är Frankrike, Irland och Tyskland. Den största delen av importen kom från Storbritannien (69 %) och Schweiz (15 %).

EU:s handelsbalans under januari-september var positivt med ett överskott på drygt 3 miljoner ton slaktvikt.

Positiv handelsbalans för fågelkött

Under januari-september 2023 ökade slakten av matfågel med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2022. Den största procentuella ökningen skedde i Malta, Italien och Grekland.

Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit relativt stabilt de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 49 till 261,9 euro/100 kg. Priset är i nivå med motsvarande vecka 2022.

Under januari-september var exporten av fågelkött 2 procent lägre i vikt men 2 procent högre i värde än under motsvarande period 2022. Totalt exporterades 1,47 miljoner ton till ett värde av 3.500 miljoner euro under perioden.

Storbritannien var den största exportdestinationen och exporten dit motsvarar 38 procent av kvantiteten och 56 procent av värdet av EU:s export.

Under januari-september var importen av fågelkött 7 procent högre i vikt och 6 procent högre i värde än under motsvarande period 2022. Totalt importerades 692.100 ton fågelkött till ett värde av 1.636 miljoner euro. Nästan 80 procent av importen kom från Brasilien, Ukraina och Thailand.

EU:s handelsbalans under januari-september var positivt med ett överskott på 783.000 ton slaktvikt medan värdet visade ett överskott på 1.864 miljoner euro.

Ökad äggimport från Ukraina

Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har gått upp något de senaste veckorna. Vecka 48 låg det genomsnittliga priset på 229,1 euro/100 kilo. Det är 6 procent lägre än under motsvarande vecka föregående år men ändå 44 procent högre än det 5- åriga genomsnittet (2018-2022).

Under januari-september var exporten 8 procent lägre i kvantitet, men 34 procent högre i värde än under motsvarande period 2022. Totalt exporterade EU 236.200 ton till ett värde av 569 miljoner euro. Storbritannien var största exportdestination och exporten dit motsvarar 44 procent av kvantiteten och 47 procent av värdet av EU:s export.

Under januari-september var importen 105 procent högre än under motsvarande period 2022. Totalt importerades 68.700 ton till ett värde av 120 miljoner euro.

Drygt 59 procent av importen, mätt i både volym och värde, kom från Ukraina.

EU:s handelsbalans för äggprodukter under januari-september var positiv och motsvarade ett överskott på 167.500 ton till ett värde av 449 miljoner euro.