Lpx 00121397
Under januari-augusti 2023 var exporten från EU av skummjölkspulver 22 procent högre och exporten av helmjölkspulver 14 procent högre än under motsvarande period 2022. FOTO: Landpixel
Marknad

Marknadsöversikt:
Liten ljusning i tunneln
på EU:s mjölkmarknad

Det genomsnittliga priset på skummjölkspulver inom EU har gått upp de senaste veckorna och ligger nu på 262 euro/ton, vilket dock är 17 procent lägre än priset vid samma tidpunkt föregående år. Uppgifterna kom fram under EU:s kommittémöte för animalieprodukter senaste vecka.

Också priset på smör har gått upp och ligger nu på till 508 euro/ton, vilket är 24 procent lägre än priset vid samma tidpunkt föregående år.

Under januari-augusti 2023 var exporten från EU av skummjölkspulver 22 procent högre och exporten av helmjölkspulver 14 procent högre än under motsvarande period 2022.

Exporten av smör var 10 procent högre och exporten av ost 2 procent högre än under motsvarande period föregående år.

Invägningen i januari-september 2023 inom EU var 0,5 procent högre än under motsvarande period 2022.

Det genomsnittliga avräkningspriset på mjölk inom EU var 43,5 euro/100 kg i september 2023, vilket är ca 20 procent lägre än priset vid motsvarande tidpunkt 2022 men 11 procent högre än det 5-åriga genomsnittet (2018-2022).

Prisutvecklingen skiljer sig åt mellan länderna. Priset i Kroatien Portugal, och Spanien och var mellan 4 och 9 procent högre, medan priset i Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Sverige var cirka 30 procent lägre i september 2023 jämfört med september 2022.

Minskad slakt och import av nötkött

Under januari-augusti 2023 var slakten inom EU 4,2 procent lägre räknat i antal djur och 4,0 procent lägre räknat i vikt än under motsvarande period 2022. Slakten har minskat för alla kategorier. Räknat i vikt har slakten minskat mest för djur 8-12 månader, kalvar och kvigor.

Jämfört med föregående år är de genomsnittliga avräkningspriserna i EU idag lägre för alla kategorier utom för stutar. Den senaste månaden har priserna gått ner något för samtliga kategorier utom för ungtjurar.

Inom EU varierar avräkningspriserna på nötkött (kategori A/C/Z) mellan 175 och 519 euro/100 kg. Vecka 45 var det genomsnittliga priset inom EU 487,6 euro/100 kg för ungtjurar och 381,2 euro/100 kg för kor.

Exporten av nötkött och levande djur från EU under januari-augusti 2023 var 1 procent lägre räknat i vikt jämfört med motsvarande period 2022. Under perioden uppgick exporten till 624.300 ton till ett värde av 3.030 miljoner euro. Cirka 38 procent av exporten gick till Storbritannien.

Importen av nötkött och levande djur till EU var 6 procent lägre i vikt under januari-augusti 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Under perioden uppgick importen till 236.900 ton till ett värde av 1.632 miljoner euro. Cirka 28 procent av importen kom från Storbritannien.

Sjunkande grispris, minskad produktion

Slakten av gris inom EU minskade med 8,4 procent i antal grisar och med 7,9 procent i vikt under januari-augusti 2023 jämfört med motsvarande period föregående år. Det motsvarar 1,2 miljoner ton slaktad vikt. Den största procentuella produktionsminskningen har skett i Danmark, Nederländerna och Lettland.

Det genomsnittliga priset på slaktgris inom EU har gått ner med 3,5 procent den senaste månaden. Vecka 45 låg det genomsnittliga priset inom EU på 212,1 euro/100 kg (klass E). Snittpriset för slaktgrisar ligger ändå 7 procent högre än priset motsvarande vecka 2022.

Priset på smågrisar har gått ner med 2 procent den senaste månaden. Det genomsnittliga priset på smågrisar vecka 45 var 70,7 euro/styck. Priset är 31 procent högre än under motsvarande vecka 2022.

Under januari-augusti 2023 minskade exporten av griskött från EU med 20 procent jämfört med motsvarande period 2022. De höga EU-priserna påverkar sektorns konkurrenskraft på exportmarknaderna.

De länder som exporterar mest är Spanien, Nederländerna och Danmark. De största exportdestinationerna är Kina och Storbritannien. Den totala exporten uppgick till drygt 2,8 miljoner ton. Värdet på exporten var 8.127 miljoner euro.

Stabila kycklingpriser

Under januari-augusti 2023 ökade slakten av matfågel med 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Det genomsnittliga priset på slaktkyckling inom EU har varit relativt stabilt de senaste veckorna. Det genomsnittliga priset uppgick vecka 45 till 262,9 euro/100 kg. Priset är 1 procent lägre än under motsvarande vecka 2022.

Under januari-augusti var exporten av fågelkött 2 procent lägre i vikt men 4 procent högre i värde än under motsvarande period 2022. Totalt exporterades knappt 1,3 miljoner ton till ett värde av 3.103 miljoner euro under perioden.

Storbritannien var den största exportdestinationen och exporten dit motsvarar 38 procent av kvantiteten och 56 procent av värdet av EU:s export.

Under januari-augusti var importen av fågelkött 11 procent högre i vikt och 12 procent högre i värde än under motsvarande period 2022. Totalt importerades 621.500 ton fågelkött till ett värde av 1.498 miljoner euro. Nästan 80 procent av importen kom från Brasilien, Ukraina och Thailand.

Svag prisökning på ägg

Det genomsnittliga priset på ägg inom EU har gått upp något de senaste veckorna. Vecka 45 låg det genomsnittliga priset på 222,1 euro/100 kilo. Det är 5 procent lägre än under motsvarande vecka föregående år men 45 procent högre än det 5-åriga genomsnittet (2018-2022).

Under januari-augusti var exporten 9 procent lägre än under motsvarande period 2022. Totalt exporterade EU 207.000 ton till ett värde av 509 miljoner euro.

Storbritannien var största exportdestination och exporten dit motsvarar 45 procent av kvantiteten och 48 procent av värdet av EU:s export.

Under januari-augusti var importen 116 procent högre än under motsvarande period 2022. Totalt importerades 61.300 ton till ett värde av 108 miljoner euro. Drygt 59 procent av importen, mätt i både volym och värde, kom från Ukraina.

Höjda lammpriser, ökad import

Under januari-augusti 2023 ökade slakten av får och lamm med 5,5 procent jämfört med motsvarande period 2022. Slakten av get minskade med 7 procent under samma period.

Det genomsnittliga EU-priset på tunga lamm (över 13 kg) har gått upp den senaste månaden. Vecka 45 var det genomsnittliga priset 777,5 euro/100 kg. Priset är 8 procent högre än det för motsvarande vecka 2022.

Det genomsnittliga priset på lätta lamm var 854,9 euro/100 kg. Det är 14 procent högre än motsvarande vecka 2022.

De senaste månaderna har priserna i Nya Zeeland och Uruguay gått ner något, medan priset i Australien har fluktuerat. Priserna i Australien och Nya Zeeland ligger runt 300 euro/100 kg, medan priset i Uruguay ligger runt 450 euro/100 kg.

Importen till EU av får- och getkött samt levande djur ökade med 9 procent till 118.100 ton slaktviktsekvivalenter under januari-augusti 2023 jämfört med motsvarande period 2022.

Värdet på importen ökade med 1 procent till 889 miljoner euro. Drygt 90 procent av importen kom från Storbritannien och Nya Zeeland.

Exporten från EU av får- och getkött samt levande djur minskade med 3 procent till 71.200 ton under januari-augusti 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Värdet på exporten minskade med 6 procent till 472 miljoner euro.