Jordbruk Skogsbruk

Många nya studerande antagna
till skogs- och lantbrukslinjer

Intresset för skogsbruk har ökat glädjande mycket och för lantbrukslinjerna är intresset stabilt, berättar Johnny Sved, yrkeshögskolan Novias utbildningsledare för de svenskspråkiga utbildningarna inom bioekonomi, lantbruk och skogsbruk.

– Vi har i år kunnat ta emot hela 21 nya skogsbruksstuderande, säger Sved. Den regionala fördelningen är Nyland 14, Åboland 1 och Österbotten 6 studerande.

Dessutom har Novia två personer som läser skogsbruk inom öppna yrkeshögskolan.

– Den ena av dem siktar på att senare söka in som examensstuderande och den andra väljer enskilda kurser för att uppdatera sin kunskap om skogsbruk, säger Sved.

Intresset för att studera till agrolog är stabilt. 

– Vi har kunnat anta 12 nya lantbruksstuderande. Den regionala fördelningen är Nyland 5, Åboland 3 och Österbotten 4 nya studerande.

Många orsaker bakom ökat intresse

Det ökade intresset för naturbruksutbildningarna kan ha flera orsaker, säger Sved. 

– Naturbrukssektorn har fått mycket synlighet i och med debatten om hållbarhet och klimat. Primärproduktionen är nyckeln till en hållbar och klimatneutral framtid.

Skogsbruket har enligt Sved fått en extra skjuts av de investeringsbeslut och investeringsplaner som presenterats de senaste åren.

– Covid-19 har antagligen också inverkat. Betydelsen av att ha en trygg och säker livsmedelsproduktion i hemlandet har aktualiserats och en branschen har kanske fått en starkare framtidstro.

De nyantagna har en mera varierande bakgrund än tidigare.

– Vi har flera studerande med arbetserfarenhet från andra branscher, säger Sved. Det här är en utveckling som vi välkomnar och tror kommer att fortsätta.

Antagna till agro-forst

Till de svenskspråkiga linjerna vid Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultet har följande antal studerande antagits till de svenskspråkiga linjerna:

- Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper: 3 nya studerande.

- Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper: 1 ny studerande. 

- Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi: 1 ny studerande.

- Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper: 1 ny studerande 

- Magisterprogrammet i skogsvetenskaper: 2 nya studerande. 

- Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi: 1 ny studerande

- Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper: 5 nya studerande (studiespråk finska) 

- Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobibioteknik: 1 ny studerande.