SLC

Många frågor på SLC:s miljö-
och markpolitiska utskotts möte

SLC:s miljö- och markpolitiska utskott möttes den 2 november efter en lång paus. Ordinarie skogsombudsman Anders Portin fungerade som sekreterare och föredragande på mötet, som behandlade både nationella och EU-relaterade frågor.

Utskottet bekantade sig med regeringsprogrammets skrivningar i fråga om jord- och skogsbruk samt markägarfrågor. Regeringsprogrammet innehåller flera goda skrivningar om primärnäringarna, försörjningsberedskap, egendomsskydd och en hållbar och förutsägbar skogspolitik. Programmet nämner stärkande av markägarens ställning bland annat i fråga om revidering av inlösningslagen. Utskottet uttryckte en förhoppning om att regeringsprogrammet verkställs i rask takt och med fast hand.

Viltfrågor diskuterades med utgångspunkt i markägarrepresentation i jaktvårdsföreningarna. Representanterna väljs för tre år i sänder och nya kommer att väljas i början av 2024.

Det är viktigt att markägarrepresentanterna förstår sin roll och uppgift. Utskottet beslöt att SLC ordnar ett webbinarium med genomgång av och diskussion om markägarrepresentanternas roll i jaktvårdsföreningarnas styrelser då de nya representanterna har valts.

Utskottet bekantade sig med SLC:s utlåtande om miljöministeriets förordning om utformningen av planbestämmelser och planobjekt. Förordningen kommer på sikt att förenhetliga planebeteckningarna i landskaps-, general- och detaljplaner.

Utlåtandet förhåller sig mycket positivt till ett förenhetligande av planbeteckningar, men vissa detaljer i förordningen kräver preciseringar. Utskottet beslöt i sammanhanget fortsätta diskussionen om behovet av en särskild planbeteckning för skydd av områden för matproduktion och eventuella andra beteckningar jämte beskrivningar på sitt följande möte i januari.

Modellavtal och solkraftswebbinarium

Utbyggnad av solkraftsparker är aktuellt i alla delar av SLC:s verksamhetsområde. Utskottet konstaterade att det är mycket viktigt att berörda markägare samarbetar för att erhålla goda arrendevillkor.

SLC kommer att ge ut ett modellavtal som innehåller de allra väsentligaste delarna av ett fungerande avtal som tryggar markägarens rättigheter. SLC kommer också att ordna ett solkraftswebbinarium den 23 januari 2024.

SLC:s och MTK:s gemensamma biodiversitetsvägkarta kommer att offentliggöras i januari 2024. Färdplanen är utförd av Naturresursinstitutet Luke, som har granskat olika scenarier och hur dessa påverkar biodiversiteten i skog och på åker.

Arbetet är omfattande och ambitiöst, men det saknas ännu prislappar för olika åtgärder. Utskottet återkommer till färdplanen och dess praktiska tillämpningar vid sitt följande möte i januari.

Utöver nämnda ärenden behandlade utskottet EU:s definition av gammal skog, EU:s avskogningsförordning och EU:s restaureringsförordning. Bland nationella aktuella ärenden diskuterade utskottet den nationella biodiversitetsstrategin som går på utlåtanderunda i början av nästa år.

Ytterligare behandlade utskottet ekologisk kompensation som finns inskriven i den nya naturvårdslagen, på förordningsnivå, i regeringsprogrammet och i statsbudgeten, även om begreppen ännu är ganska luddiga.

Thomas Antas
Ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott