Solenergirisker
Merparten av installationsbristerna i ledningssystemet fanns i solpanelsystemets kabeldragning. ARKIVFOTO
Tema

Många fel i installationer
av solcellssystem

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fått in många anmälningar om felaktiga installationer av solcellssystem. I en vidareutredning visade det sig att det är vanligt att solcellssystem installeras slarvigt och ibland utan behövlig kompetens.

I tillsynsprojektet utreddes säkerhet och överensstämmelse med kraven i installationer av solcellssystem. Inspektionerna utfördes för Tukes räkning av auktoriserade elinspektörer. Föremålen för inspektioner var huvudsakligen småhusfastigheter och lantbruk runtom i Finland. Antalet inspekterade objekt var totalt 45.

Inspektionerna visade att solcellssystem installeras slarvigt och ibland rentav utan tillräcklig kompetens.

Tillverkarens installationsanvisningar följs inte alltid, ledningssystem monteras felaktigt och ibruktagningsbesiktningarna för att garantera säkerheten är ofta bristfälliga.

Utrymme för förbättringar i montörernas kompetens

Den gröna omställningen, prisstegringen på el och behovet att spara energi har kraftigt ökat konsumenternas intresse för att skaffa ett solcellssystem till sin fastighet. När systemen blivit vanligare har Tukes fått många frågor om installationer av och säkerhet i solcellssystem från såväl montörer som konsumenter.

Tukes har dessutom tagit emot anmälningar om installationer som gjorts felaktigt, okvalificerat och till och med utan tillstånd för elinstallationer.

– Utifrån kontakterna råder det bland aktörer i branschen och verksamhetsutövare som är nybörjare beträffande installation av systemen okunskap om bestämmelserna som gäller verksamheten och om de tekniska kraven. Vid installationen av solcellssystem har den nödvändiga yrkeskunskapen inte funnits till alla delar, säger överinspektör Sakari Hatakka vid Tukes i ett pressmeddelande.

– Med tanke på el- och brandsäkerheten är det vid installationen av solcellssystem väsentligt att säkerhetskraven i standarderna och tillverkarens installationsanvisningar följs. Felaktiga installationer kan orsaka brand och risk för elstöt, fortsätter Hatakka.

Fokus småhus och lantbruk

I slutet av 2022 inledde Tukes ett projekt där man genom tekniska inspektioner utredde solcellssystems överensstämmelse med kraven. De nödvändiga tekniska inspektionerna för projektet tillhandahölls av elinspektörer som har auktoriserats av Tukes.

Föremålen för inspektion var huvudsakligen småhusfastigheter och bland annat lantbruk. Projektet avgränsades till att gälla system som arbetar parallellt med elnätet, där systemet är kopplat till fastighetens elanslutnings 230/400 volts elnät.

Totalt 45 installerade solcellssystem valdes som objekt för den tekniska inspektionen. Objekten i urvalet var byggda av olika elentreprenörer och urvalet omfattade flera olika typer av fastigheter och olika system.

Inspektörerna hade att utreda eventuella tekniska installationsbrister och missförhållanden samt huruvida nödvändig dokumentation, såsom protokoll över ibruktagningsbesiktning samt de ritningar, scheman och anvisningar som krävs för installationen, hade gjorts upp och överlämnats.

Många säkerhetsbrister i installationerna

Vid flera inspekterade objekt hade installationerna av solcellssystem gjorts slarvigt, likgiltigt eller rentav utan tillräcklig kompetens. Felen och bristerna var mycket likartade som de som hade anmälts till Tukes. I projektet kom ändå inget olagligt elarbete fram. 

– De viktigaste felen och bristerna kan indelas i tre delar: bristfällig ibruktagningsbesiktning och/eller dess dokumentation, felaktig installation av ledningssystem som strider mot standarden samt försummelse att följa tillverkarens installationsanvisningar, säger Hatakka.

Protokollet över ibruktagningsbesiktning som förutsätts i elsäkerhetslagen fanns tillgängligt i cirka två tredjedelar (70 %) av de inspekterade objekten. Endast cirka en tredjedel (32 %) av dessa protokoll uppfyllde både kravet i bestämmelserna och dokumentationskravet i installationsstandarden.

I totalt 40 installationer framkom tekniska brister och i endast cirka 11 procent av installationerna upptäcktes inga brister som märkbart påverkade säkerheten under användningen.

Merparten av installationsbristerna i ledningssystemet fanns i solpanelsystemets kabeldragning. Kablar och klämmor hade inte fästs eller stötts ordentligt, varvid kablarna låg fritt på taket utsatta bland annat för skador av vatten samt nedglidande snö och is. Å andra sidan hade kablar fästs vid takkonstruktioner, såsom gångbryggor och snöhinder. Kablar var också klämda mellan takfots- och nockplåtar så att kabelns mantel kan utsättas för tryck och skadas mot vassa kanter. 

Elentreprenören ansvarar för rätt installering

– Resultatet av tillsynsprojektet stöder uppfattningen att det i ett skede när systemen ökar kraftigt förekommer allvarliga säkerhetsbrister i installationerna av solcellssystem, säger Hatakka.

– Aktörer i elbranschen och utsedda ansvariga ledare av elarbeten ska känna till sitt ansvar och sörja för tillräckliga yrkeskunskaper hos de anställda, egenkontrollen samt framför allt för att installationerna är säkra och motsvarar kraven i elsäkerhetslagen innan systemen tas i bruk och överlåts, fortsätter Hatakka.

Ansvaret för att installationsarbetet av ett solcellssystem i sin helhet uppfyller de krav som ställs på det ligger entydigt hos den elentreprenör som har installerat systemet.

I sin tillsyn ägnar Tukes installationen av solcellssystem särskild uppmärksamhet och samarbetar med branschens intressenter för att främja säkra rutiner och verksamhetsutövarnas ansvar.

När det gäller den övergripande säkerheten, installationen och användningen av solcellssystem behöver också räddningsväsendets rekommendationer för möjliggörande av räddningsverksamhet, beaktande av räddningspersonalens arbetarskydd och uppfyllande av god brandsäkerhet beaktas.