Tema

Mängden utfört
skogsvårdsarbete ökar i år

Skogsvården och användningen av Kemera-stöd ökade under januari-augusti jämfört med motsvarande period i fjol, uppger Finlands skogscentral.

Fram till slutet av augusti hade klenvirke samlats ihop i cirka 21.000 hektar ungskog. Det är en fjärdedel mer än under samma tid förra året. Mängden skogsväg som rustades upp fördubblades jämfört med i fjol. Det har också använts mer miljöstöd och naturvårdsmedel än i fjol.

I år har cirka 14 000 skogsägare fått Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. Mest har arbetsmängderna ökat i Mellersta Österbotten, Lappland och Södra Karelen. I de landskapen har mängderna Kemera-stöd ökat med hela 40-50 procent från i fjol. I Satakunta, Kajanaland och Nyland har mängderna varit oförändrade.

I år har det funnits sammanlagt 47 miljoner euro att använda till stöd för vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och skogsvägsarbeten.

– Till exempel har en dryg tredjedel av stödmedlen som har reserverats för ungskog använts, och ungefär 23 miljoner euro finns kvar. Det går att söka Kemera-stöd ännu hela september, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Systemet med Kemera-stöd upphör i år, och nästa år införs ett nytt stödsystem för skogsbruket. Det går under förkortningen Metka.

Mer stöd för naturvårdsprojekt än i fjol

Under januari-augusti betalades cirka 6,1 miljoner euro i miljöstöd och stöd för naturvårdsprojekt. Det är 9 procent mer än under samma tid i fjol.

Ungefär en miljon euro har betalats för naturvårdsprojekt. Det är dubbelt så mycket som under samma period i fjol. Av den summan användes mest på vattenvård, till exempel projekt där man byggde våtmarker, översilningsområden och sedimenteringsbassänger, samt på naturvårdande hyggesbränningar.

Ungefär 5,1 miljoner euro, ett par procent mer än i fjol, hade betalats till skogsägare i miljöstöd.

Genom att ingå ett miljöstödsavtal förbinder sig skogsägaren att lämna ett skogsområde med betydande naturvärden utanför alla avverkningar och skogsvårdsarbeten i tio år mot en ekonomisk ersättning. Miljöstödsavtalen gäller ofta kärr, omedelbara närmiljöer till småvatten samt moskog med stora mängder död ved.

Miljöstödsavtal har gjorts upp för sammanlagt cirka 2. 200 hektar skog i år.

Mer om Kemera-stöd, övergången till metka-stöd och användningen av Kemera-stöd finns att läsa på Skogscentralens webbplats.