Livet på landet

Livsmedelsverket har beviljat stöd till över 80 bybutiker

Livsmedelsverket har beviljat över 80 butiker stöd för bybutiker. Målet är att stödet betalas ut i januari. Stödet för bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden, och den här hösten kunde det sökas för första gången. Stödet väckte stort intresse bland bybutiker runtom i Finland. Bland sökandena fanns också nya företagare som har öppnat bybutik i år.

Stöd för bybutiker söktes av totalt över 200 företagare, av vilka omkring 40 procent fick ett jakande beslut. Största delen av avslagen beror på att de butiker som sökt, inte ligger på den glest bebyggda landsbygden enligt Finlands miljöcentrals områdesklassificering.

Det reserverade anslaget för bybutiker på en miljon euro fördelas mellan de stödberättigade sökandena. Stödet är cirka 11.000 euro per butik. En bybutik som erbjuder butiksbilstjänster får cirka 14.000 euro i stöd. Ett villkor för stödet är att bybutiken efteråt redogör för användningen av stödet åren 2020 och 2021.

Stöd för bybutiker kunde nu sökas för första gången i Finland. I Sverige har motsvarande understöd varit i bruk sedan 2016. Stödets syfte är att främja tillgången till service på den glest bebyggda landsbygden. Enligt jord- och skogsbruksministeriet finns det i dagsläget cirka 200 bybutiker i Finland, och antalet minskar.