Opinion

Ledarsticket:
Välkommet tvåstegsdike
snart klart i Raseborg

I Snappertuna i Raseborg pågår som bäst rensningen av Raseborgs å och färdigställandet av det som kommer att bli Finlands längsta tvåstegsdike.

Projektplanen som uppgjorts bygger på naturenlig grundtorrläggning, vilket betyder att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran. Målet med diket är att på ett kontrollerat sätt återställa åns möjligheter att svämma över naturligt. Samtidigt byggs också det som man kallar för översvämningsterrasser och som kan ta emot vattnet som svämmar över. Dessutom planeras våtmarker och bottentrösklar för att bromsa upp vattenflödet.

Den biologiska mångfalden gynnas i sig av naturenliga metoder och tanken är också att åfåran inte behöver återkommande dikningsunderhåll lika ofta i framtiden. Vid naturenlig dikning lämnas en flods, ås eller bäcks egentliga fåra orörd, men vattenledningsförmågan som helhet förbättras ändå tack vare översvämningsterrasser.

Raseborgs å är tretton kilometer lång. Den börjar i Karis, går via Snappertuna och mynnar sedan ut i Landbofjärden. Den aktuella rensningen gäller så gott som hela åfåran, från Läppträsket till Tunalund. Tvåstegsdiket igen blir fem kilometer långt och därmed det längsta av sitt slag i Finland.

Dikningen genomförs av Raseborgs ås dikningsbolag. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som bildats för att genomföra en samfälld dikning. Ägarna av de gårdar med jordbruk som drar nytta av dikningen är medlemmar i sammanslutningen. NTM-centralen i Nyland har beviljat finansiering till dikningsbolaget för den naturenliga grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av åtgärden studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE, och exakt vilka de är vet vi inte än. Men eftersom projektet studeras grundligt så kommer vi att få klarhet i dem fram över.

Däremot vet vi redan nu att rensningen kommer att ha positiva effekter för många av de gårdars odlingsjordar som ligger intill eller i närheten av vattendraget. Sammantaget är det hela en välkommen åtgärd som, precis som många andra dikesrensningar, borde ha gjorts för länge sedan.