Opinion

Ledaren:
Unga måste kunna se en väg till
ett lönsamt och hållbart lantbruk

Jordbrukarnas medelålder i Finland är 54 år och unga jordbrukare, alltså sådana under 40 år, utgör enbart 15 procent av jordbrukarkåren. Jordbrukets framtidsutsikter har märkbart försämrats på grund av den långvarigt dåliga lönsamheten och de senaste årens kostnadskris.

För att kunna trygga matproduktionen, landsbygdens livskraft och försörjningsberedskapen så krävs det att unga vill blir jordbrukare. För att försäkra oss om detta så måste generationsväxlingarna underlättas, jordbrukets finansiering tryggas och lantbrukets betydelse öka i samhället. De unga måste helt enkelt kunna se en farbar väg till en lönsam och hållbar företagsverksamhet.

Ett av den pågående gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) specialmålsättningar är dessutom att locka nya företagare till jordbrukssektorn. För att råda bot på den rådande utvecklingen kommer Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT nu med sex rekommendationer.

Matproduktionens samhälleliga betydelse måste öka och bli synligare. Konsumenternas bild av landsbygden och lantbruket har fjärmats från verkligheten. Lantbruket har en central roll när det kommer till naturens mångfald och klimatförändringen. Det här måste implementeras hos unga i samhället, i skolan men också i övrigt.

Gårdarnas generationsväxlingar måste underlättas och för det här måste det upprättas en plan eller vision. Regler som gäller gårdens försäljningsvärde måste förnyas så att också försäljning till personer utanför familjekretsen uppmuntras.

Gårdarnas finansieringsduglighet måste förbättras överlag. Lantbrukets dåliga lönsamhet har inverkat på gårdarnas betalningsförmåga och gjort att bankerna omvärderat sin riskbedömning gällande lantbruksverksamhet samt jord och skog. Det här måste man göra någonting åt.

Vi måste också försäkra oss om att lantbruksföretagarna orkar med sitt jobb och att arbetskraften räcker till. Det här betyder bland annat att vi måste ha fungerande avbytartjänster och att säsongsarbetskraften måste kunna röra sig smidigt mellan Finland och andra länder.

Det företagsekonomiska synsättet måste bli centralt i allt lantbruksföretagande. Och det här måste vara ett bärande element redan hos lantbruksutbildningarna, men också hos branschens experter och rådgivare. Att följa med marknaderna och reagera på dem samt att förutse risker kommer att bli allt viktigare för morgondagens lantbrukare.

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s rekommendationer är minsann på sin plats och pekar på sex viktiga delområden som det är skäl att ta i tu med. Vi måste försäkra oss om att unga blir intresserade av branschen och ser den som en möjlig väg till en skälig utkomst och ett meningsfullt yrke.

Det är rätt så sällan som vi får se så här konkreta teser om hur ett visst utvecklingsarbete ska ske. Färdplanen finns alltså tillgänglig, nu återstår endast arbetet.