Opinion

Ledaren:
Nordiskt samarbete inom
de gröna näringarna är viktigt

Det är förstås positivt att de nordiska länderna samarbetar också inom de gröna näringarna, men för att samarbetet verkligen ska ge avkastning och upplevas som meningsfullt så måste det ständigt finnas konkreta och mätbara målsättningar för det. Livsmedelsexporten kunde utgöra ett lämpligt område för samarbetet. Det är också ett område som i flera hänseenden är kritiskt att förbättra just nu.

Det nordiska samarbetet inom de gröna näringarna tog ett steg framåt när ministrarna för jord- och skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel i de nordiska länderna och de självstyrande områdena undertecknade den så kallade Karlstadsdeklarationen om samarbete för att främja beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog.

Nordiska ministerrådets möte hölls i Karlstad i Sverige den 19 juni. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. Målsättningarna för beredskapssamarbetet återspeglas i sektorns samarbetsprogram för 2025-2030, som styr det nordiska samarbetet och i programmets arbetsplan. Målsättningarna, som också godkändes under mötet, anknyter till att stärka den gröna omställningen, öka konkurrenskraften och stärka sektorns robusthet och förmågan att klara av förändringar.

”Jag anser att det nordiska samarbetet är viktigt. Varje land är i sista hand ansvarigt för sin egen beredskap och försörjningsberedskap, men genom nordiskt samarbete kan vi stärka och komplettera våra nationella strukturer och dela bästa praxis. Att alla nordiska länder är medlemmar i försvarsalliansen NATO är också en ny verklighet och en stabil grund för samarbetet. Finland kommer under sitt ordförandeskap att fortsätta utveckla försörjningsberedskapstemat”, sade jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i Karlstad.

”Know-howen” om den finländska, speciellt i nordiska sammanhang beundrade försörjningsberedskapen, ska vi alltså nu dela med oss av till de andra nordiska länderna. Det är tydligt att det är någonting som jord- och skogsbruksministern gärna lyfter fram högt och synligt i nordiska kretsar.

Under mötet diskuterade de olika ministrarna också Nordiskt Genresurscenters roll för den nordiska beredskapen och förmågan att klara av förändringar, det redan tidigare etablerade samarbetet för att minska matsvinnet, utvecklandet av det nordiska matkulturprogrammet Ny Nordisk Mat och samexistensen mellan olika användningsområden såväl på land som till havs. De här är alla väldigt sympatiska och på sitt sätt viktiga områden för samarbete men för att det nordiska samarbetet som helhet skulle prioriteras högre och få en framskjuten position på samtliga arenor skulle det dessutom borde omfatta tyngre ärenden, också inom de gröna näringarna.

Finland tar över det roterande ordförandeskapet från Sverige 2025. För att samarbetet verkligen ska ge avkastning så måste det ständigt finnas konkreta och mätbara målsättningar för det. Livsmedelsexporten kunde utgöra ett lämpligt och kritiskt område för samarbetet. Det är också ett område som i flera hänseenden är kritiskt att förbättra just nu.

Livsmedelsexporten är också ett ämne där alla nordiska länderna torde ha någonting att vinna på, ett eget intresse. Ett annat viktigt och för sammanhanget lämpligt ämne för Finland är rimligtvis skogen, export av träbaserade produkter och träbyggande överlag, men här har vi inte jämförbara eller kanske inte ens gemensamma intressen med alla nordiska länder. Nu gäller det att se framåt och skapa gemensamma, nordiska målsättningar där det låter sig göras.