Opinion

Ledare: Dags att ta svinpesten på allvar

Den afrikanska svinpesten fortsätter att breda ut sig. Svinpesten är inte farlig för människor, men den synnerligen smittsamma sjukdomen är en katastrof för svinproduktionen i varje land som drabbas.

Dessvärre förefaller det som om svinpestens faror ännu inte tas på allvar. Till och med inom EU rapporteras om hårresande slarv och slentrian som kan tillintetgöra alla försiktighetsåtgärder för att begränsa spridningen.

Svinpesten är ett allvarligt hot. Efter en diagnos av afrikansk svinpest måste de drabbade gårdarna ställas i karantän och isoleras från omvärlden. Grisarna ska avlivas och förstöras. Alla utrymmen måste desinficeras.

Masslakter måste tillgripas för att dämma upp smittan. Redan ett fall av svinpest kan stoppa exporten av svinkött från ett land. Det medför svåra förluster för hela näringen och ökar risken för prisfall. Det är praktiskt taget omöjligt för ett land att bli kvitt svinpesten.

Svinpesten härjar sedan flera år i bland annat Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Därifrån har smittan spridits till EU-länderna Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern och Rumänien. Det första fallet i Bulgarien rapporterades förra veckoslutet.

Svinpest har redan påträffats i Finlands närområden. På den ryska sidan av vår östgräns har afrikansk svinpest rapporterats från Murmansk i norr till ryska Karelen och omgivningarna av St Petersburg i söder. Sedan 2014 förekommer svinpest i Estland.

Nu har svinpesten också nått Kina, där nya fall nästan dagligen har rapporterats de senaste veckorna. Viruset har kontaminerat flera svinbesättningar i landets östliga provinser men avstånden mellan utbrotten är för det mesta långa.

Det kan tyda på ett stort mörkertal. Möjligen har långtifrån alla svinpestfall rapporterats. Smittan misstänks härstamma från Ryssland, eftersom det kinesiska viruset uppvisar likheter med den ryska stammen.

Som en följd av handelstvisten med USA har Kina höjt importtullen för USA-griskött med 70 procent. Enligt uppgifter i medierna har Kina kompenserat en del av bortfallet med import från Ryssland. Svinpesten har sannolikt kommit in i landet med djurtransporter.

Den afrikanska svinpesten är ytterst smittsam. Sjukdomen sprids från infekterade svin till friska svin med redskap, transportbilar och människor. Infekterat matavfall är den kanske farligaste spridningskällan.

En god hygien är den bästa metoden för att begränsa svinpesten. I EU försöker man hålla epidemin i schack genom rigorösa försiktighetsåtgärder. Dessvärre ignoreras föreskrifterna alldeles för ofta av ren bekvämlighet eller tanklöshet.

Ett exempel är Rumänien, som upplever sin svåraste svinpestvåg sedan det andra världskriget. På en kort tid har svinpest spridits till 11 av landets 41 provinser. Hundratusentals grisar har redan avlivats.

Enbart i landets största svinfarm måste 140.000 grisar dödas sedan svinpest hade påträffats i besättningen. Myndigheterna tror att djuren smittades via kontaminerat dricksvatten från floden Donau.

Enligt lokala medier gräver småskaliga, privata svinuppfödare helt enkelt ned sina döda grisar utan att förstöra dem. Vittnen berättar också skräckhistorier om svinfarmare som uppges slänga de infekterade kadavren direkt i Donau.

I Tjeckien bekämpas svinpesten med större framgång. Vildsvinen jagas av skarpskyttar med avancerade nattsikten och värmekameror, Elstängsel har dragits kring det smittade området för att begränsa utbredningen. Sedan april har inga nya fall upptäckts i landet.

Danmark satsar på ett 70 kilometer långt stängsel längs gränsen mot Tyskland. Stängslet ska hålla smittade vildsvin på avstånd från Danmarks svingårdar. En svinpestepidemi skulle årligen kosta Danmarks jordbruk 1,5 miljarder euro i förlorade exportintäkter.

Polen bygger 1.000 kilometer stängsel mot Vitryssland och Ukraina. Bulgarien har färdigställt ett 133 km långt stängsel längs gränsen mot Rumänien. Stängslens effektivitet är omtvistad. Svinpesten har nått Bulgarien trots stängslet.

I Finland är det numera förbjudet att hålla svin utomhus, med undantag för platser som inhägnas med ståltrådsstängsel. På Åland gäller reglerna från nästa årsskifte. Foder får inte importeras från länder där svinpest förekommer.

Fram till slutet av augusti hade 3.800 nya fall av svinpest hos vildsvin bokförts i EU detta år. I tamgrisbestånd registrerades nästan 1.000 nya fall.

EU utvecklar strategier för hantering av vildsvin i olika stadier av en potentiell svinpestepidemi. Målet är enhetligare anvisningar. Den viktigaste strategin är att fälla fler vildsvin. I EU:s medlemsländer har vildsvinsjakten intensifierats.

Den viktigaste smittokällan är människor som slarvar med matrester. Fallet i Bulgarien tyder på smitta via gränstrafiken. Mot den bakgrunden borde allmänheten informeras bättre för att motverka riskerna.

Svinpest kan hamna i Finland med långtradare, bussar och bilar från öster eller söder. Smittan kan helt enkelt slinka över gränsen i förarens lunchpaket. Om kontaminerade rester hamnar på vägkanten, kan de locka till sig vildsvin.

Ännu finns inget vaccin som biter på afrikansk svinpest. Trots alla säkerhetsåtgärder befarar experterna att svinpesten kommer att spridas västerut i Europa. Problemet får inte bagatelliseras, varken på EU-nivå eller i medlemsländerna.