Lpx 00133769
Långa djurtransporter är fortfarande en ömtålig tvistefråga i EU. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Långa djurtransporter
splittrar EU-institutionerna

Långa djurtransporter är en evighetsfråga som fortsätter att sysselsätta EU:s institutioner. Kommissionen bereder ett nytt transportdirektiv, men meningarna är delade i såväl medlemsländerna som parlamentets politiska grupper.

Medlemsländernas jordbruksministrar diskuterade de långa djurtransporterna på sitt senaste ministermöte i januari. Medlemsländerna i norra och västra Europa efterlyser ett bättre djurskydd, medan de östliga och sydliga länderna spjärnar emot.

EU:s ansvariga kommissionär Stella Kyriakides måste navigera försiktigt bland blindskären med tanke på de svårt divergerande åsikterna. Kommissionen efterlyser en högre skyddsnivå, betonar hon.

Kommissionen bereder ett nytt förslag på strängt vetenskapliga grunder. Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa har fått i uppdrag att granska frågeställningarna från flera tänkbara synpunkter.

Sammanställningen ska resultera i en omfattande konsekvensbedömning, varefter kommissionen ska presentera ett förslag. Problemet är att medlemsländerna har vitt skilda utgångspunkter som ställer varierande krav på lagstiftningen.

Parlamentet avvisar tidsgräns

På ministermötet påpekade Rumäniens jordbruksminister Adria-Ionut Chesnoiu att landet exporterar stora mängder levande boskap till Turkiet och Mellanöstern. Spanien kräver en lösning som bygger på konsekvensbedömning och vetenskapliga rön.

Ungern, Kroatien, Portugal och Lettland varnar för höga kostnader för bönderna och försämrad konkurrenskraft. Talrika östliga och sydliga medlemsländer kräver åtminstone kompensation av EU om djurskyddet skärps.

EU:s djurtransporter behandlades nyligen också i EU-parlamentet. Ett särskilt utskott har arbetat fram förslag som ska ligga till grund för kommande lagstiftning. Det råder enighet i parlamentet om att reglerna måste skärpas.

Förslaget röstades igenom förra veckan i plenum, men mjukades upp. Det blir inget generellt förbud mot djurtransporter som varar mer än åtta timmar. Detsamma gäller också förslaget till en maximal transporttid på 24 timmar till havs.

I många fall får boskap fortfarande transporteras upp till 29 timmar med lastbilar. Förslaget till generell begränsning på 8 timmar förlorade med rösterna 308-372 och 14 nedlagda röster. Sjötransporterna får också framöver genomföras utan tidsgräns.

EU-kommissionen kommer att beakta parlamentets rekommendationer, lovade hälsokommissionär Stella Kyriakides efter omröstningen. Hon lovade att kommissionen redan detta år kommer att skärpa kontrollerna.

Transportera kött i stället för boskap

Under debatten föreslog många parlamentariker ett omtänkande när det gäller långa djurtransporter. Många transportbilar saknar utrustning för övervakning av förhållandena ombord. Detta gäller särskilt transporterna till länder utanför EU.

I princip borde transportsystemen reformeras med bättre teknik. I stället för levande slaktdjur borde man övergå till transport av kött. Transporter av avelsdjur kunde slopas. I stället borde sperma och embryon sändas till mottagarländerna.

Parlamentet förutsätter också att kommissionen senast 2023 presenterar en plan för reformering av de långa djurtransporterna. Åtgärden borde beledsagas av en fond som kompenserar de socio-ekonomiska konsekvenserna av omställningen.