Jordbruk Marknad Tema

Lagermängden för råg den största på tio år

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter per slutet av juni innehöll industrins och handelns lager 450 miljoner kilo spannmål. I lagren fanns mest havre. Mängden lagrad råg var den största på tio år.

Vid utgången av juni innehöll industrins och handelns lager totalt 450 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål. Det var åtta procent mer än föregående år. I lagren fanns mest havre, 142 miljoner kilo. Mängden hade ökat något sedan föregående år.

Lagermängden för vete uppgick till 129 miljoner kilo, vilket var en ökning med nästan en fjärdedel jämfört med föregående år.

– Mängden lagrad råg hade också ökat och uppgick till 69 miljoner kilo, och det är den största mängden på tio år, säger överaktuarie Sirpa Karppinen från Naturresursinstitutet.

Lagermängden för korn hade däremot minskat till 111 miljoner kilo. Det är en minskning med hälften jämfört med situationen 2016.

Gårdarna levererade mindre vete till marknaden

Under skördeåret 2017/2018 köpte den inhemska industrin och spannmålsmäklarna från gårdarna sammanlagt 1,9 miljarder kilo spannmål och 62 miljoner kilo rybs eller raps.

Jämfört med föregående skördeår ökade mängden för rågköpen med en femtedel och uppgick till 91 miljoner kilo. Handelsvolymerna var störst för korn och havre, även om inköpsmängden för korn backade till samma nivå som för skördeåret 2012/2013 och uppgick till 660 miljoner kilo.

För havre uppgick handelsvolymen till 590 miljoner kilo, det vill säga lika mycket som föregående skördeår.

– Skördeåret 2017/2018 levererade gårdarna mindre vete till marknaden än under de senaste tio skördeåren, totalt 524 miljoner kilo. Av denna mängd klassificerades 193 miljoner kilo som brödvete vid köptidpunkten, vilket var en minskning med 100 miljoner kilo jämfört med föregående skördeår, säger Sirpa Karppinen.

Mängden vete som klassificerades som fodervete var 330 miljoner kilo, vilket var en ökning med 49 miljoner kilo från föregående skördeår.

Inhemska konsumtionen var 1,4 miljarder kilo

Under skördeåret 2017/2018 förbrukade den inhemska industrin totalt nästan 1,4 miljarder kilo inhemsk och importerad spannmål.

Foderindustrin förbrukade 627 miljoner kilo spannmål, livsmedelsindustrin 421 miljoner kilo och den övriga industrin 340 miljoner kilo. Övrig industriell användning omfattar bland annat mältning samt tillverkning av etanol, stärkelse, limpulver och enzymer.

Förbrukningen inom foderindustrin var ungefär jämt fördelad mellan vete, korn och havre. Användningen av havre som foder ökade med 14 procent jämfört med föregående skördeår, medan användningen av vete och korn minskade med några procent.

Drygt hälften av spannmålsförbrukningen inom livsmedelsindustrin bestod av vete, en liten del av korn (3 %) och resten var fördelad jämt mellan råg och havre.

Spannmålspriserna högre än föregående år

Uppgifter som producentpriserna på spannmål samlas in månatligen. Under första halvåret 2018 var priserna i genomsnitt högre än under andra halvåret 2017.

I juni var det genomsnittliga baspriset på brödvete 171 euro per ton, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år. Det genomsnittliga producentpriset på foderkorn var 148 euro per ton, det vill säga 14 procent mer än föregående år.

Uppgifterna om spannmålsinköp inhämtas kvartalsvis från alla finländska företag som köper säd eller rybs och raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål inhämtas kvartalsvis från livsmedelsindustrin, foderindustrin och den övriga industrin som använder spannmål.

Lageruppgifterna inhämtas kvartalsvis från alla företag som har spannmålslager vid utgången av juni eller december.