Jordbruk Landsbygdsnäringar

Kostnadsstöd för dyrare
el och gödsel kan nu sökas
också på Åland

De första ansökningarna har nu börjat komma in för att få det tillfälliga stöd som Ålands landskapsregering delar ut i temporärt kostnadsstöd för jordbrukets höga gödsel- och elkostnader. Ansökningstiden går ut den 7 juli då stödansökningar ska ha lämnats in via e-formulär eller till landskapsregeringens registrator.

Det totala stödbeloppet för Ålands del är exakt en miljon euro och utgör landskapets andel av statens paket för att höja försörjningsberedskapen inom Finlands lantbruk.

– Elstödet betalar vi exakt lika som på fastlandet. Däremot finns speciella åländska regler för gödselstödet eftersom Åland har dyrare frakter och större andel specialodling och trädgårdsodling, förklarar landskapsagronom Sölve Högman, som är chef för landskapsregeringens jordbruksbyrå.

Stödpengarna betalas ut under hösten.

Max 35.000 euro som gödselstöd

Gödselstödet betalas för medelpriset av de olika gödselmedel och för den mängd gödsel som köpts under perioden 1 juni 2022 till 30 april 2023 för att användas under växtsäsongen 2023. 

Stödet ges för priser som överstiger 500 euro upp till 1.000 euro per ton. Det betyder att det maximala stödbara medelpriset är 500 euro. Stödandelen är 45 procent.

Om en lökodlare exempelvis har köpt 10 ton trädgårdsgödsel för 1.100 euro/ton och 15 ton Finlandssalpeter för 850 euro/ton blir medelpriset 950 euro/ton och det stödbara priset 950-500 = 450 euro/ton x 25 (= totala mängden köpt gödsel) x 0,45 (stödandel) = 5.062,50 euro i stöd.

Stöd betalas inte under 500 euro och det maximala stödbeloppet är 35.000 euro per stödmottagare.

Elstöd för jordbruk och vattenbruk

Det åländska elstödet utgår enligt samma villkor som i övriga landet. Stöd betalas för hälften av den elenergi som köpts in under 2022.

Stödet betalas för det medelpris utan moms som den specifika stödtagaren betalat under stödperioden som är mellan den 1 oktober 2022 och den 31 mars 2023. Stödet betalas på den del av elpriset som överstiger 13 cent per kilowattimme, men inte för mer än 40 cent per kilowattimme.

Inga grundavgifter eller anslutningsavgifter ingår. Stödet uppgår till 40 procent av den godkända elkostnaden.

Om en växthusodlare har en årsförbrukning på 200.000 kilowattimmar är den stödbara mängden 100.000 kilowattimmar. Om odlaren under perioden 1 oktober till 31 mars har betalat i medeltal 18 cent per kilowattimme blir det stödbara priset 5 cent. Stödet blir då 100.000 x 0,05 x 0,4 = 2.000 euro.

Stöd betalas inte under 500 euro och det maximala stödbeloppet är 50.000 euro per stödmottagare.

Ansökan om gödsel- och elstöd skall lämnas in senast 7 juli 2023 via e-formulär eller till landskapsregeringens registrator.