Sorter Korn Brage
Brage, på bilden, var det mest odlade foderkornet. FOTO: Anna Kujala
Jordbruk Tema

Kornsorterna 2019

År 2019 upptogs sju tvåradiga och fyra flerradiga kornsorter i sortförteckningen.

De flesta av kornsorterna odlas för foderbruk, men en del används också inom malt-, enzym- och stärkelseindustrin. Till malt- och stärkelsekornen räknas både flerradiga och tvåradiga sorter. Alla maltkornssorter lämpar sig också som råvara för stärkelseindustrin.

År 2018 ökade odlingsarealen för korn till 462.700 hektar. De mest odlade fodersorterna var Brage på tretton procent, följd av Aukusti på tio och Wolmari på nio procent av kornarealen. Den sena och högt avkastande sorten Kaarle var nästan lika populär.

Den mest odlade tvåradiga, sorten Streif, odlades på fyra procent av kornarealen. De mest odlade maltkornssorterna var RGT Planet med tjugo procent av arealen, följd av Harbinger och Propino med nitton och femton procent av arealen. NFC Tipple fick ge vika och kom nu på fjärde plats. Som under tidigare år upptog de två mest odlade fyrtio procent av maltkornsarealen.

De nya sorterna i sortförteckningen år 2019 är de flerradiga sorterna Mainio, Hermanni, Rapunzel och Bredo samt de tvåradiga Fandaga, Feedway, Stairway, Eastway, WPB Amadé, Ellinor och Laureate.

De flerradiga sorterna i tidighetsordning

Vertti (Boreal 2015) har ett kort strå som är mycket styvt. Den har den största kärnan av alla tidiga sorter. Proteinhalten är hög. Mycket god resistens mot kornets bladfläcksjuka, men känslig för sköldfläcksjuka. Mjöldagg kan förekomma.

Aukusti (Boreal 2010) är en mycket tidig sort med hög avkastning. Aukusti är mätarsort. Både hektolitervikten och tusenkornsvikten är rätt höga. Kornets bladfläcksjuka och mjöldagg förekommer i någon mån.

Mainio (Plantanova 2019) är en sort som kompletterar urvalet genom sin höga avkastning. Något benägen för liggsäd, men kriterierna uppfylls. God kvalitet i övrigt. God resistens mot mjöldagg. Vid bekämpningen bör noteras att sorten är känslig för bladfläcksjuka. Resistensen mot sköldfläcksjuka är litet bättre än genomsnittet.

Hermanni (Boreal 2019) är också en sort som tillför högre avkastning i sorturvalet. Strået är mycket styvt. Kvalitetsegenskaperna hör till de allra bästa bland de tidiga sorterna. Andelen stora kärnor i skörden är stor. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god. I bekämpningen är det skäl att notera en känslighet för sköldfläcksjuka. Mjöldagg kan också förekomma i någon mån.

Jalmari (Boreal 2013) är en dag senare än Aukusti. Dess avkastning är lägre än för de nya sorterna. Stråstyrkan är god. Proteinhalten är hög. Kvaliteten är god. Resistensen mot bladfläcksjukdomar är medelgod.

Trym (Graminor, Norge 2014) är några dagar senare än Aukusti. Liksom Jalmari ger den en lägre avkastning än de nya sorterna. Kvaliteten är en aning sämre. Mjöldagg kan förekomma. Resistensen mot sköldfläcksjuka är mycket god. Angrepp av kornets bladfläcksjuka bör kontrolleras. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Armas (Plantanova 2018) är fyra dagar senare än Aukusti, men lika avkastningsrik. Stråstyrkan är i klass med Aukusti. Resistensen mot mjöldagg är bättre än Aukustis. I övrigt är resistensen mot växtsjukdomar medelgod, på samma nivå eller något bättre än Aukustis.

Rapunzel (Graminor 2019) är en nyhetssort med en växttid som är genomsnittlig för en flerradig sort. Avkastningen är en av de bättre bland sorter med samma växttid. Kvaliteten är utmärkt, kärnorna mycket stora. Motståndskraften mot bladfläcksjukdomar är medelmåttig.

Uljas (Plantanova 2018) är en synnerligen stråstyv sort. Kärnorna är mycket stora och hektolitervikten är hög. Har bättre motståndskraft mot mjöldagg än Aukusti. I övrigt är motståndskraften medelgod, på samma nivå som Aukustis eller något bättre.

Severi (Boreal 2013) är lika avkastningsrik som Aukusti, men senare. Utomordentlig motståndskraft mot sköldfläcksjuka. Goda strå- och kvalitetsegenskaper.

Alvari (Boreal 2015) är en sort med mycket stor kärna och hög skördepotential. Sorten har visat hög avkastning i synnerhet på odlingszon III. Stråstyrkan är god. Lämpar sig för stärkelseproduktion. Synnerligen god resistens mot sköldfläcksjuka. Resistensen både mot mjöldagg och kornets bladfläcksjuka är också god.

Justus (Boreal 2013) har en något lägre avkastning än mätarsorten Kaarle. Trivs bäst på lerjord. Kärnan är rätt stor, motståndskraften god.

Kaarle (Boreal 2014) är en sort med toppavkastning. Den lämpar sig för stärkelseproduktion. Den höga skördepotentialen har visat sig i synnerhet på odlingszon III. En av de bästa gällande stråstyrkan. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda. Resistensen både mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är synnerligen god.

Turkka (Boreal 2018) har liksom Kaarle trivts mycket bra på odlingszon III, men i söder har avkastningen varit lägre. Strået är mycket styvt. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda, i nivå med de bästa flerradiga sorterna. Resistensen mot mjöldagg något bättre än Aukustis. I övrigt är resistensen medelgod, på samma nivå som Aukusti eller bättre.

Toria (Graminor, Norge 2011) är en sen kornsort för stärkelseproduktion med god avkastningsförmåga. Hög avkastning i synnerhet på odlingszon III. Toria är stråstyv och har en hög hektolitervikt. Den har trivts bäst av alla i sur jord. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka är mycket god. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Bredo (Graminor 2019) är en nyhetssort med toppavkastning, och mycket stråstyv för att vara en sen sort. Ingen liggsäd har förekommit i sortförsöken. Hektolitervikten är god. Kärnan är mindre än för de andra sena flerradiga sorterna.

Ragna (Graminor, Norge 2012) är en sen sort för foder- och stärkelseproduktion. Avkastningen är något lägre än för andra sena sorter. Stråstyrkan är mycket god. Hektolitervikten är mycket hög. Känslig för sköldfläcksjuka och strimsjuka. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Eversti (Boreal 2017) är den allra senaste av våra flerradiga sorter, ungefär en dag senare än Kaarle. Avkastningen är en av de högsta. Den är mycket stråstyv även om strået är ganska långt. Kärnan är stor och kvaliteten god. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka synnerligen god.

Sorter Korn Trekker 4
Trekker är mätarsort i de officiella sortförsöken och passar både för malt- och stärkelseproduktion. FOTO: Anna Kujala

De tvåradiga kornsorterna i tidighetsordning

Arild (Lantmännen, Sverige 2016) är en högavkastande och stråstyv sort. Den allra tidigaste av de tvåradiga sorterna. Kvalitetsegenskaperna är utomordentliga. Lämpar sig för stärkelseproduktion. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god och mot sköldfläcksjuka medelmåttig. Den representeras av Lantmännen Agro.

Saana (Boreal 1996) är en tidig sort för stärkelse- och maltproduktion. Tål sur jord bra. Den är odlingssäker. Avkastningen dock klart lägre än för de nyare sorterna.

SW Mitja (Lantmännen, Sverige 2012). En tidig sort med god avkastning som lämpar sig både för foder- och stärkelseproduktion. Den har klarat sig bäst på odlingszon III. Kärnan är stor och såväl hektolitervikt, proteinhalt som stärkelsehalt är höga. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Vilgott (Lantmännen, Sverige 2015) har god avkastning och är tre dagar senare än Arild. Strået är kort. Kvaliteten något lägre än för andra tidiga tvåradiga sorter. Mycket god resistens mot kornets bladfläcksjuka men mer känslig för sköldfläcksjuka. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Repekka (Boreal 2016) är en tidig sort med lika lång växttid som SW Mitja. Synnerligen stråstyv och odlingssäker. Hektolitervikten är över genomsnittet. Sorten har förädlats till ett specialmaltkorn. Motståndskraften både mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är god. Förekomsten av bas- och bladfläcksjuka bör kontrolleras.

Luhkas (RAGT, Frankrike 2015) kräver också lika lång växttid som SW Mitja. Den är en synnerligen väl avkastande och stråstyv sort. Utmärkta kvalitetsegenskaper, stor kärna. Lämpar sig för stärkelseproduktion. Medelgod resistens mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

Nousu (Nordic Seed, Danmark 2018) är tre dagar tidigare än mätarsorten Trekker, men har lika god avkastningsförmåga. Kvalitetsegenskaperna goda. Den är motståndskraftig mot mjöldagg. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är något svagare än Trekkers, men resistensen mot sköldfläcksjuka är bättre än Trekkers. I övrigt är resistensen mot växtsjukdomar på samma nivå. Representeras i Finland av Hankkija.

Salome (Nordsaat, Tyskland 2013) har liksom de två tidigare sorterna en lika god avkastning som den senare sorten Trekker. Strået är kort och styvt. Både tusenkornsvikten och hektolitervikten är höga. Proteinhalten är låg. Representeras i Finland av Plantanova.

Rusalka (Ackermann, Tyskland 2015) är mycket avkastningsrik och stråstyv. Kvalitetsegenskaperna är goda. Har trivts bra i synnerhet på lerjord och på odlingszon I. Proteinhalten är bland de lägsta. Rätt god resistens mot kornets bladfläcksjuka, litet känsligare för sköldfläcksjuka. Representeras i Finland av SG Nieminen.

Fandaga (Noordsaat, Tyskland 2019) är den tidigaste av nyhetssorterna. Sorten har högre avkastning än Trekker. Växttiden är medellång för tvåradiga sorter. Strået är styvt. Kvaliteten är god. Kärnan är stor, proteinhalten låg. Sorten representeras Plantanova.

Popekka (Boreal 2016) är en synnerligen stråstyv sort. Kvalitetsegenskaperna ger inga fördelar gentemot äldre sorter i sortförteckningen. Den är ett specialmaltkorn. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka är god och mot sköldfläcksjuka medelmåttig.

Cerbinetta (Ackermann, Tyskland 2014) är två dagar tidigare än Trekker. Strået är synnerligen styvt Avkastningen är lägre än för mätarsorten Trekker på odlingszon III. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är mycket god. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Eifel (Secobra Researches S.A.S., Frankrike 2015) hör till de medeltidiga tvåradiga sorterna. Avkastningen är mycket god i klass med Trekker och kärnan är stor. Trivs bra i sur jord. Lämpar sig för stärkelseproduktion. God motståndskraft mot nättypen av kornets bladfläcksjuka. Resistensen mot sköldfläcksjuka är medelgod. Sorten representeras av Plantanova.

Feedway (Nordic Seed, Danmark 2019) hör till nyhetssorterna. Dess avkastning är klart högre än äldre sorters med samma växttid. Strået är kort och styvt. Kärnan är litet mindre. Dess resistens mot växtsjukdomar är lika god eller bättre än mätarsorternas. Den representeras i Finland av Hankkija.

Fortuna (Ackermann, Tyskland 2015) är i samma klass som Trekker ifråga om växttid och avkastning. Den är en mycket avkastningsrik, kortvuxen och stråstyv sort med god kvalitet. Motståndskraften mot alla växtsjukdomar är god. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Stairway (Nordic Seed, Danmark 2019) är en nyhetssort med en högre avkastning än äldre sorter med samma växttid. Strået är styvt. Proteinhalten är låg. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka och kornets bladfläcksjuka är minst lika god som mätarsorten Trekkers. Den representeras i Finland av Hankkija.

Eastway (Nordic Seed, Danmark 2019) är liksom föregående nyhetssorter en sort vars avkastning överstiger de äldre sorterna med samma växttid. Strået är kortare och styvare än hos Stairway. Kärnan är en aning större. Kvaliteten är god. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är minst lika god som Trekkers. Den representeras av Hankkija.

Vanille (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2017) har en lika god avkastning som Trekker, dessutom är kärnan mycket stor. Har visat högre avkastning i södra Finland än Trekker. Stråstyrkan är mycket god. Motståndskraften mot nättypen av bladfläcksjuka är synnerligen god. Sorten representeras i Finland av S.G.Nieminen.

Melius (Syngenta, UK 2015) har en mycket god avkastningsförmåga, lika god som Trekker. Kvaliteten är mycket god och kärnan stor. Lämpar sig för stärkelseproduktion. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är god. Representeras i Finland av Syngenta.

Streif (Streng, Tyskland 2009) är en stråstyv sort med mycket god avkastningsförmåga. Tål sur jord mycket bra. Hektolitervikten är hög. Proteinhalten är hög med beaktande av att sorten är sen. Ingen känslighet för någon speciell sjukdom har noterats. Lämpar sig för stärkelseproduktion. Representeras i Finland av Plantanova.

Uta (Nordsaat, Tyskland 2016) har en avkastning i nivå med de äldre högavkastande sorterna. Den är synnerligen stråstyv och har en stor kärna. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är medelmåttig. Ingen speciell känslighet för fläcktypen av kornets bladfläcksjuka. Angrepp av kornets bas- och bladfläcksjuka kan förekomma. Sorten representeras av Plantanova.

Harbinger (Boreal 2009) har ett mycket styvt strå, bland det styvaste av alla tvåradiga malt- och stärkelsekorn. Avkastningen är lägre än för de nyare tvåradiga sorterna. Kärnan är mindre än hos andra sena sorter. Sjukdomsresistensen är god.

Trekker (Boreal 2013) lämpar sig både för malt- och stärkelseproduktion. Den används nu som mätarsort i de officiella sortförsöken. Skördenivån är mycket hög men något lägre än för nyhetssorterna med toppavkastning. Hektolitervikten och tusenkornsvikten är höga. Proteinhalten är på medelnivå.

Propino (Syngenta, UK 2011) har en något lägre avkastning än mätarsorten Trekker. Strået är lika styvt och andelen liggsäd lika stor som för Trekker. Tusenkornsvikten är hög. Motståndskraften mot mjöldagg och sköldfläcksjuka synnerligen god. Den representeras i Finland av Syngenta.

WPB Amadé (Wiersum Plantbreeding, Nederländerna 2019) är en sen tvåradig nyhetssort. Avkastningen är hög, såsom för de andra nyhetssorterna. Strået är mycket styvt och kvaliteten utomordentlig. Kärnan är stor och hektolitervikten är hög. Sjukdomsresistensen är god. Den representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Avalon (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2016) är en sort med lika god avkastningsförmåga som Trekker. Stråstyrkan är väldigt god och kvalitetsegenskaperna goda. I synnerhet kärnan är stor. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är medelmåttig. Mot bas- och bladfläcksjuka är resistensen bättre än genomsnittet. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

RGT Planet (RAGT, Frankrike 2016) är ett malt- och stärkelsekorn. Avkastningen ligger i nivå med de sena sorternas och på odlingszon III är avkastningen bättre än för Trekker. Proteinhalten är låg. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är god. Motståndskraften mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är medelmåttig, men angrepp av fläcktypen av kornets bladfläcksjuka bör man vara beredd på. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

KWS Fantex (KWS Lochow, Tyskland 2017) är lika sen som Trekker men har en betydligt högre avkastning. Sorten har ett styvt strå. Dess proteinhalt är låg. Motståndskraften mot sköldfläcksjuka har i fältförsöken varit mycket god. Sorten representeras i Finland av Tilasiemen.

KWS Irina (KWS Lochow, Tyskland 2017) är på samma nivå som Trekker i fråga om växttid. I södra Finland är också avkastningen på samma nivå som dennas. Stråstyrkan är mycket god. Kvaliteten är medelmåttig. Den är helt resistent mot mjöldagg. Resistensen mot nättypen av kornets bladfläcksjuka är mycket god. Sorten representeras i Finland av RaisioAgro.

Ellinor (Saatzucht Josef Breun, Tyskland 2019) är en nyhetssort med en högre avkastning än mätarsorten Trekker och är en av de högsta bland sorterna med samma växttid. Strået är långt men stråstyrkan tillräckligt god. Kvaliteten är god, hektolitervikten något lägre än för andra nyhetssorter. Proteinhalten är låg. Den representeras av Plantanova.

Crescendo (Secobra Researches, Frankrike 2016) är en sort som representeras av RaisioAgro. Denna högavkastande sort är rätt sen. Strået är rätt långt. Stråstyrkan är på medelnivå eller strax under. Kvaliteten är tämligen god. Hektolitervikten är rätt låg. Motståndskraften mot kornets sköldfläcksjuka är mycket god och mot kornets bladfläcksjuka god. Förekomsten av bas- och bladfläcksjuka bör kontrolleras.

Vipekka (Boreal 2016) är en sort med lika lång växttid som Trekker. Avkastningen dock något lägre än för de sorter som avkastar allra mest. Den är mycket stråstyv och kvalitetsegenskaperna är goda. Proteinhalten är hög. Vipekka är en sort för specialmaltproduktion. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är god.

Soulmate (Nordic Seed, Danmark 2015) är en dag senare än Trekker. Lika avkastningsrik, kortvuxen och stråstyv. Kvaliteten är medelmåttig. Proteinhalten är låg. Motståndskraften mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka är något under medelnivå. Den representeras i Finland av Hankkija.

NFC Tipple (Syngenta, England 2008) är ett malt- och stärkelsekorn med ett styvt strå. Avkastningsförmågan ligger dock klart under de nyare sorternas. Tusenkornsvikten är mycket hög och proteinhalten låg. Den är inte känslig för någon speciell växtsjukdom. Representeras i Finland av Syngenta.

Laureate (Syngenta, Tyskland 2019) är en nyhetssort på sortlistan och har den allra längsta växttiden. Skördenivån har varit högre än Trekkers. Andelen liggsäd har i försöken varit hög, i synnerhet på odlingszon III. Kärnan är stor. Resistensen mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka har varit lika god eller bättre än Trekkers. Mot kornets bas- och bladfläcksjuka har resistensen varit något svagare än genomsnittet.

TEXT & GRAFIK
Merja Högnäsbacka och Marja Jalli
Naturresursinstitutet

PDF: Flerradiga kornsorter i de officiella sortförsöken åren 2011-2018. Mätarsorten Kaarles avkastning på odlingszon I 100 = 6.159 kilogram per hektar och på odlingson III 100 = 6.559 kilogram per hektar.

PDF: Tvåradiga kornsorter i de officiella sortförsöken åren 2011-2018. Mätarsorten Trekkers avkastning på odlingszon I 100 = 6.406 kilogram per hektar och på odlingson III 100 = 5.999 kilogram per hektar.

Sorter Korn Flerradiga Graf Webben
Flerradiga kornsorternas avkastning på odlingszonerna I och III i de officiella sortförsöken åren 2011–2018. Sorterna anges i tidighetsordning.
Sorter Korn Tvaradiga Graf Webben
Tvåradiga kornsorternas avkastning på odlingszonerna I och III i de officiella sortförsöken åren 2011–2018. Sorterna anges i tidighetsordning.