Wvz Ruebenernte 2020 Roder Abladung
EU-domstolen vill stoppa undantagen för betningsmedel inom odlingen av sockerbetor. FOTO: WSZ
Jordbruk EU

Komplett EU-förbud
mot neonikotinoider

Neonikotinoider får inte ens i undantagsfall användas som betningsmedel för grödor inom EU-jordbruket. Medlemsländerna måste strikt beakta förbudet. Så kallade nödfallstillstånd är lagstridiga, fastställer EU-domstolen.

Användningen av neonikotinoider inom jordbruket är i princip förbjuden inom EU, men förbudet har länge varit en sanning med modifikation. Flera länder har hittills beviljat så kallade nöddispenser för betning, i synnerhet inom sockerbetsodlingen.

Det har varit svårt att finna lämpliga ersättande betningsmedel för sockerbetor. Nöddispenserna har å andra sidan förorsakat kritik, eftersom de bidrar till att förvränga konkurrensen mellan länderna.

Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa har påtalat att många länder beviljar sina dispenser utan tillräcklig prövning. Med tiden har det ena undantaget efter det andra beviljats och småningom har undantagen utvecklats till gängse praxis.

Efsa har systematiskt gått igenom nöddispenser som beviljades 2020 i Belgien, Danmark, Finland, Kroatien, Litauen. Österrike, Polen, Rumänien, Slovakien och Spanien. Myndighetens experter tvivlar på att dispenserna är rätt avvägda.

Domstol säger nej till dispens

EU-domstolen fastställde nyligen att neonikotinoider inte får användas på dispens i EU:s medlemsländer, inte ens för nödfall. Undantagen från reglerna har urartat till en praxis som inte kan tolereras.

Den aktuella domstolsprövningen granskade ett fall som utspelade sig i Belgien. I oktober och december 2018 tillät landets myndigheter tillfälligt försäljningen av neonikotidpreparat för behandling av utsäde för sockerbetor, morötter och sallat.

Två miljöorganisationer och en biodlare lämnade in besvär till EU-domstolen mot de belgiska nöddispenserna. Organisationerna argumenterade att det kontroversiella betningsmedlet medvetet applicerades före sådden i förebyggande syfte.

Enligt organisationerna hade odlarna därmed använt medlet i förtid utan att faktiska angrepp av skadedjur hade konstaterats. EU-domstolen har nu fastställt att nödtillstånd på sådana grunder strider mot EU-reglerna.

EU-domstolen konstaterar att medlemsländerna inte får avvika från uttryckliga förbud att släppa ut utsäde på marknaden eller använda utsäde som har behandlats med växtskyddsmedel som baserar sig på neonikotinoider.

Ett beslut om nödtillstånd berättigar inte medlemsländerna att uttryckligen tillåta förbjudna substanser, understryker domstolen. Frankrike uppgav ännu i början av januari att landet hade för avsikt att förlänga undantagslovet igen en gång.

Nu hotar virusgulsot

De franska sockerbetsodlarnas organisation CGB hävdar att producenterna saknar fungerande alternativ till neonikotinoider för att skydda grödorna mot bladlöss. Ett förbud kan leda till inskränkningar inom den franska sockerbetsodlingen.

Frankrikes jordbruksminister Marc Fesneau gav redan förra året de franska odlarna beskedet att undantagslovet för neonikotinoider inte kommer att förnyas. Beslutet måste emellertid ännu fattas i Nationalförsamlingen.

Miljöminister Christophe Béchu försöker lugna betodlarna med löftet att regeringen ska ställa 20 miljoner euro till förfogande för att utveckla alternativa strategier för bekämpningen av virusgulsot hos sockerbetor.

Förbudet mot neonikotinoider har samtidigt ökat odlarnas oro för förstärkta angrepp av virusgulsot. Betningen har effektivt hållit viruset i schack. Hos infekterade plantor minskar tillväxten och skörden markant.