Petri Heino
Petri Heino hoppas att den offentliga sektorn skall föregå med gott exempel och leda hela byggnadsbranschen mot en effektivare materialanvändning och ett minskat koldioxidavtryck.
Skogsbruk Marknad

Kommunerna i nyckelposition
då träbyggandet skall öka

Den offentliga sektorn skall bli motorn för att öka det offentliga byggandet i trä. Enligt nya, nationella målsättningar skall träbyggandets marknadsandel redan om två år vara 31 procent då det gäller nya, offentliga byggnader. År 2025 skall siffran vara uppe i 45 procent. Kommunerna erbjuds stöd för att nå de ambitiösa målen.

Det är första gången som det ställs upp nationella mål för byggandet av offentliga byggnader i trä.

– Det har pratats väldigt länge om ett ökat träbyggande utan att volymerna ökat märkbart. Därför införs nu nationella målsättningar för att snabba på användningen av trä inom det offentliga byggandet. Jag hoppas att det också i Finland blir vanligare att betrakta trä som ett både möjligt och primärt byggnadsmaterial, säger Petri Heino, programchef för miljöministeriets program för träbyggande.

Det har ställts upp mål för de byggnadskategorier som har den största byggvolymen. 55 procent av nya offentliga undervisningsbyggnader skall vara träbyggen år 2022 (65 procent år 2025), för byggnader inom vårdbranschen är siffran 20 procent år 2022 och 35 procent år 2025. För flervåningsbostadshus är siffran 21 procent år 2022 och 46 procent år 2025.

– Med klara mål kan vi snabbt öka användningen av trä inom det offentliga byggandet. Kommunerna har en betydande roll när det gäller att bromsa klimatförändringen och att bygga i trä är ett sätt att minska utsläppen regionalt, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Staten skall hjälpa kommunerna

Statsrådets gemensamma åtgärdsprogram för träbyggande har formulerat målsättningarna i samarbete med olika intressegrupper. Arbetet kommer att följas upp noggrant och de bygglov som beviljas används som mätare i uppföljningen. Miljöministeriet kommer i slutet av innevarande regeringsperiod år 2023 att publicera en mer omfattande statistisk studie av det offentliga byggande i trä.

Staten skall på olika sätt hjälpa kommunerna att uppnå de nya målsättningarna. Programmet för träbyggande erbjuder offentliga byggherrar stöd och verktyg såsom understöd, handledningar, utbildningar samt möjligheter att nätverka.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA, beviljar höjda startbidrag för träbyggnader. Inom de områden som omfattas av avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) är höjningen av bidraget 5.000 euro per bostad. Stöd beviljas också för områden utanför MBT-områdena. Stödbeloppet är då 2.000 euro när byggnaden har trästomme.

Satsningarna på byggandet av offentliga byggnader i trä ökar användningen av trä också inom den privata sektorn eftersom kunnandet på området stärks och ökade byggvolymer håller kostnaderna nere.

Minister Mikkonen påminner om att ett ökat offentligt träbyggande också är en stimulerande åtgärd som skapar mera arbetstillfällen i Finland

– Jag hoppas att alla beslutsfattare ute i kommunerna i fortsättningen lyfter fram byggandet i trä som ett förstahandsalternativ.

Läs också:
SLC: Välkommet med ökat träbyggande – av finländskt virke
Trä i byggandet har många fördelar