Kolumn Nystrand Webben
De nya invalda riksdagsledamoterna kommer på många sätt att få ta ställning till frågor som berör skogarna, skogsbruket och skogsägandet. Frågor som nästa valperiod ofta i grunden har något att göra med klimatfrågorna, skriver Håkan Nystrand. FOTO: Arkivbild/Meto
Skogsbruk Opinion Tema

Kommentaren:
Fjortonde april är viktigt
också för skogsbruket

Söndagen den fjortonde april väljer vi nya representanter för folket till Finlands riksdag. Också representanter för skogsägarna och skogssektorn. De nya invalda kommer på många sätt att få ta ställning till frågor som berör skogarna, skogsbruket och skogsägandet. Frågor som nästa valperiod ofta i grunden har något att göra med klimatfrågorna.

Skogarna och virket är viktiga kolsänkor, som kommer att ha stor betydelse när man går djupare in i beräkningarna om kolbalansen och utsläppen i atmosfären. Allt tyder på att i det nu något upphaussade åsiktsklimatet kommer säkert många att sätta krav på både skogsägarna och skogsbruket när det gäller skogarna som kolsänkor. Med klimatförändringen som grund kommer lätt sådana krav fram, som i slutändan påverkar privatskogsbrukets ekonomi och möjligheter att verka.

Trots att forskning säger att välskötta, växande och livskraftiga skogar också fungerar som de effektivaste kolsänkorna, kommer säkert synen på vad som skall göras i skogarna att variera beroende på vilket synsätt man har på skogsbruket. Det här kommer också att resultera i att krafter utanför och inom riksdag och regering vill mera än nu reglera skogsbruket med utgångspunkt från klimatfrågorna och skogarna som kolsänka.

Den nationella IPCC panelen gav redan en förvarning om vad som kan vara i görningen för några veckor sen, då man kom ut med en rapport om hur panelens medlemmar anser att skogarna borde skötas i Finland. Det här är ett exempel på att nästa riksdagsperiod kan bli osäker och till och med oberäknelig vad det gäller till exempel ändringar i skogslagen och dess förordning. Det är verkligen inte utan betydelse ur skogsägarens och skogsbrukets synvinkel vem som sitter i Finlands kommande riksdag och hur regeringsbildningen ser ut efter valet.

Jag har haft förmånen att under tjugo års tid få delta och påverka aktivt i något man kan kalla skogspolitikens verkstäder. Sammantaget kan man konstatera, att kunskapen om skogsbruket och skogsägandet är på en hög nivå i Finlands riksdag. Samma situation är det också i allmänhet inom regeringen och ministerierna. Skogssektorn är central för hela Finland på många sätt och kunnandet därefter. Det stora problemet är ändå att det höga kunnandet vilar på så få axlar!

Jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning är verkligen liten i förhållande till den ekonomiska betydelse skogsbruket har för hela landet. Den gångna valperioden har dessutom beredningen av lagar och andra skogsärenden skötts smalare än tidigare på ministeriet. Många intressegrupper har ju medlemskap i Finlands skogsråd, som leds av ministern, men går man ner på beredningsnivå och vad som händer i tjänstemannarummen har det nu krävts mycket egen aktivitet för att hänga med. Arbetsgrupperna för att stöda ministeriets tjänstemän i olika frågor har lyst med sin frånvaro. Det verkar ha varit ett politiskt val som varit förankrat i regeringen. Den praktiska erfarenheten inom skogsbruket har på grund av det här arbetssättet satts åt sidan i beredningsarbetet, vilket ju leder till ett sämre jobb i frågor som i något skede ändå skall förverkligas praktiskt på fältet.

I riksdagen finns i allmänhet några tiotal ledamöter, några i varje riksdagsgrupp, som kan skogsfrågorna utan och innan. De här riksdagsledamöterna är sist och slutligen skogspolitikens viktigaste personer i Finland. Regeringens förslag och beredningsarbetet på ministerierna är naturligtvis viktiga saker också i skogsfrågor. Ändå blir lag- och budgetförslaget till riksdagen inte alltid som man önskat sig. Jag har många gånger upplevt att det gått att få viktiga förbättringar till stånd i utskottsbehandlingarna i riksdagen tack vare de få ledamöter, som faktiskt är insatta i skogsfrågor!

Att bli invald i Finlands riksdag som aktiv skogsägare, kunnig i skogsfrågor, betyder alltså att inflytandet inom skogspolitiken bjuds ut på ett fat när ansvarsområdena fördelas i riksdagsgruppena! Också skogsägarna har en verkligt god orsak att rösta i vårens val och se till att det behövliga praktiska skogskunnandet finns i Finlands riksdag också i framtiden.

Håkan Nystrand

Håkan Nystrand är forstråd och skogsägare. Han fungerade som ordförande för skogsexperterna i Finland åren 1999–2018.