Kommentaren Lehtomaki
Paula Lehtomäki, verkställande direktör för Skogsindustrin rf.
Tema

Kommentaren:
Bioekonomin som en resurs för
tillväxt och grön omställning

Spekulationerna och förväntningarna är stora inför Europaparlamentets val det kommande veckoslutet. Valresultatet får vi se nästa vecka, men det är klart att valet alltid medför möjligheter till förändringar – både vad gäller beslutsfattarnas personligheter och politikens innehåll.

Just nu kan skogsbranschen se på Europa med försiktigt optimistiska förväntningar. Under våren har vi kunnat se viktiga signaler om en förändring. I sitt meddelande om klimatmålen år 2040 konstaterade kommissionen tydligt både den europeiska industrins och de förnybara materialens viktighet.

Även i meddelandet om bioteknologin och biobearbetning följer man samma politiska linje: kommissionen börjar betrakta bioekonomin, inklusive skog och skogsindustrin, som en resurs för tillväxt och grön omställning.

Det är ett uppmuntrande steg och öppnar nya möjligheter ifall detta konkretiseras även i lagstiftningen.

En del av de kommande årens skogsagenda känner vi redan till. Den består av implementeringen av de regler som har godkänts i unionen under de senaste åren. Det är ett stort jobb. I tillägg kommer man att hantera de lagförslag som fortfarande behandlas.

Skogen kommer fortfarande och med en god grund att spela en viktig roll i den europeiska klimat- och biodiversitetspolitiken även i framtiden. Förhoppningsvis får vi se en bättre balans mellan dem och andra målsättningar, till exempel gällande grön tillväxt och avskaffandet av CO2-utsläpp. Aktiv skogsvård ska ses som nyckeln till starkare resiliens och även ökande kolsänkor på lång sikt.

Det är ytterst viktigt att EU erkänner träbaserade produkters potential att ersätta fossila material och de fina möjligheter som skogsbranschen erbjuder för grön omställning. För att utnyttja potentialen behövs möjliggörande politik som stöder forsknings- och innovationsarbete inom biobranschen, skapar marknader för hållbara produkter och säkerställer konkurrenskraft för industriell verksamhet i Europa.

Vi lär oss hela tiden mera om vad träfiber kan användas till. Värdefullt råmaterial ska utnyttjas noggrant och hållbart, men det är en lång väg från forskningslaboratoriet till världsmarknaden. Få ut mer ur mindre – det är i varje fall den vägen skogsindustrin vill gå. Det säkerställer också skogens värde på lång sikt.

Politiska beslut här hemma och i EU sätter ramen för vår verksamhet. Men i skogen beslutar ägaren. Låt oss samarbeta effektivt längs hela värdekedjan för att säkra, att ramarna möjliggör välmående skog och industrins konkurrenskraft och därmed bidrar till snabbare omställning mot en grön och hållbar framtid.

Paula Lehtomäki
verkställande direktör
Skogsindustrin rf