Jordbruk EU Marknad

Kemijättar överklagar domar mot neonikotinoider

Agrarkemikoncernerna Bayer och Syngenta anser att hanteringen av EU-förbudet mot neonikotinoider inte har gått rätt till. Bayer överklagar en EU-dom mot insatsen av neonikotinoider. Syngenta kräver skadestånd.

Bayer har meddelat att koncernen kommer att överklaga EU-domstolens senaste beslut som gäller neonikotinoider. Enligt koncernen kan domen medföra långtgående konsekvenser för rättssäkerheten i godkännandeprocessen för kemiska substanser.

Genom att pröva beslutet i domstol vill Bayer säkerställa att vissa av domstolens allmänna tolkningar av växtskyddslagstiftningen prövas. Enligt Bayers åsikt motsvarar tolkningarna inte rättslig grund.

Bayer betonar att koncernen respekterar och accepterar beslutet av EU:s medlemsländer att förbjuda eller starkt inskränka användningen av bestämda neonikotinoider inom jordbruket, fastän koncernen är av annan åsikt.

Som en konsekvens har Bayer dragit tillbaka sina dokument om neonikotinioden klotianidin ur den pågående processen för ansökning om förnyat tillstånd. Bayer understryker ändå neonikotinoidernas betydelse för bekämpningen av skadedjur.

Syngenta kräver för sin del skadestånd med anledning av EU-kommissionens beslut från 2013 att starkt inskränka användningen av klotianidin, tiamexotam och imidacloprid i bred utsträckning.

Bayer och Syngenta ville ogiltigförklara beslutet. Syngenta har därutöver krävt skadestånd till ett belopp av minst 367,9 miljoner euro. EU-domstolen avvisade domen och koncernernas krav till alla delar.