Jordbruk Globalt

Kanada tillåter neonikotinoider

I motsats till EU-länderna kommer Kanada att tillåta neonikotinoiderna klotianidin och tiametoxam också framöver. Enligt det kanadensiska hälsoministeriet är det tryggt att använda neonikotinoiderna om anvisningarna åtföljs.

Efter grundlig prövning drar ministeriet slutsatsen att de två neonikotinoiderna principiellt inte utgör fara för vattenorganismer eller -insekter. I vissa fall kan användningen emellertid vara förknippad med risker.

I sådana situationer krävs särskilda skyddsåtgärder och inskränkningar i form av exempelvis buffertzoner. Enligt ministeriet får neonikotinoiderna användas i ett flertal frukt- och grönsakskulturer, sallat, potatis, blåbär, majs och sojabönor.

Preparatens tillverkare ska inom två år ändra etiketter och bruksanvisningar för ifrågavarande medel. Ministeriet har däremot ännu inte utfärdat några anvisningar för den tredje neonikotinoiden imidakloprid.

Ännu för tre år sedan övervägde det kanadensiska hälsoministeriet att förbjuda klotianidin och tiametoxam med hänvisning till risker för vattenorganismer. Enligt ministeriet har riskerna nu grundligt prövats.

Ministeriet hänvisar till talrika samtal med företrädare för industrin samt intresse- och medborgargrupper. Närmare 50.000 kommentarer och utlåtanden har utvärderats. En riklig mängd vattendata och vetenskapliga studier har granskats.

I EU har växtskyddsmedel som innehåller klotianidin, tiametoxam och imidakloprid varit förbjudna på friland sedan december 2018. Flera EU-länder, bland dem Finland, beviljar emellertid dispens för neonikotinoider inom sockerbetsodlingen.

Anledningen är att svårigheten att finna effektiva, ersättande preparat. Finland har däremot avvecklat dispensen för neonikotinoider inom odling av oljeväxter.