Jordbruk

Jordbruket får 96 miljoner
i el- och gödselstöd

Statsrådet överlämnade årets första tilläggsbudget till riksdagsbehandling i torsdags. I tilläggsbudgeten ingår ett temporärt stöd på 96 miljoner euro för el- och gödselkostnader inom jordbruket.

Under utlåtanderundan gjordes vissa ändringar i förslaget, bland annat så att självrisken för jordbrukarna minskar.

Vid beräkningen av elkostnadsstödet beaktas 50 procent av den mängd elenergi som använts för jordbruket under 2022. Detta antal kilowattimmar multipliceras med det momsfria medelpriset för elenergin 1.10.2022–31.3.2023, till den del det ligger mellan 13 och 40 cent per kilowattimme.

Till stödet beräknas maximalt 27 cent per kilowattimme, det vill säga den del av elpriset som eventuellt överstiger 40 cent per kilowattimme beaktas inte. Grundavgifter och elöverföring beaktas inte heller i stödet. Stödbeloppet fås genom att multiplicera denna summa med 0,4.

Stödbelopp som ligger under 500 euro betalas inte ut. Stöd betalas inte heller ut om den mängd el som köpts mellan 1.10.2022–31.3.2023 understiger 25 procent av den mängd el som köpts under 2022. Maximibeloppet för stödet är 50.000 euro per stödmottagare.

Kostnadsstöd för gödsel

Kostnadsstödet för gödsel bestäms i sin tur på basis av det momsfria medelpriset för den mängd gödselmedel som stödmottagaren köpt mellan den 1 juni 2022 och 30 april 2023.

I kostnadsstödet beaktas den del av medelpriset som överstiger 500 euro per ton, dock högst 300 euro per ton. Om medelpriset är 500 euro per ton eller lägre, betalas inget stöd. Vid bestämmandet av stödet beaktas högst 300 euro per ton, vilket uppnås när medelpriset är 800 euro per ton.

Stödbeloppet fås genom att det eurobelopp som erhålls ovan multipliceras med stödandelen på 35 procent. Stödbelopp som understiger 500 euro betalas inte ut och maximibeloppet för gödselstödet är 35.000 euro per stödmottagare.

Hanteringen av stödutbetalningarna kommer att skötas av Statskontoret som får 3,6 miljoner euro för genomförandet.