Jordbruk EU

Jordbrukarna har genomfört
miljö- och klimatåtgärder väl

Jordbrukarna har under det första året av den nya CAP-perioden visat intresse för att investera i förnybar energi och utveckla miljö- och klimatrelaterade aspekter i anslutning till gårdarna. Efterfrågan på miljö- och klimatrådgivning har överträffat målen rejält, uppger jord- och skogsbruksministeriet.

Det gjordes också många energiinvesteringar och de projekt som genomfördes var större än estimerat. Därtill omfattas 90 procent av åkrarna av en miljöförbindelse. Målen för åtgärderna som gäller cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten, fågelåkrar och skötsel av våtmarker håller på att överskridas. Som det ser ut nu kommer man i fullföljandet av målen för ekologisk produktion dock att stanna lite under målsättningen.

Under det första året av genomförandet av CAP-planen ansöktes finansiering främst för utveckling av miljö- och klimatrelaterade aspekter och energiinvesteringar. Företagsstöd för mikroföretag och småföretag i syfte att stärka landsbygdens livskraft söktes i hela landet. Dessutom söktes finansiering för kompetensutveckling med hjälp av rådgivning.

I fråga om genomförandet konstaterades det att det nya systemet för övervakning av arealstöd och den datasystemhelhet som hänför sig till det, inklusive satellitövervakning och mobilapplikationen hävstång, har fungerat väl.

Övervakningskommittén har godkänt prestationsrapporten för 1.1-15.10 som nu är redo att överlämnas till kommissionen.