Jordbruk EU Marknad

Jord- och skogsbruksministeriet bereder CAP-reformen i breda arbetsgrupper och samråd

Ministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper för att ta fram en strategisk plan om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under den nya budgetperioden (2021-2027). Planen bottnar i EU-målen. För olika intressegrupper kommer att ordnas breda samråd. Ålandsfrågor ska behandlas i en särskild arbetsgrupp.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram förslag till åtgärder för utveckling av jordbruksproduktionen, marknaden och landsbygden samt till förvaltning av dessa åtgärder. Arbetsgruppernas förslag behandlas i CAP27-strategigruppen som leds av jord- och skogsbruksministeriet.

Ministeriet vill göra intressegrupperna delaktiga på bred front.

– Vi vill verkligen att intressegrupperna kommer med sina värdefulla erfarenheter, säger avdelningschef Minna-Mari Kaila från jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver arbetsgruppsmöten ordnar ministeriet workshoppar och samråd för intressegrupperna. På detta sätt fås det material till beredningsarbetet.

Den gemensamma jordbrukspolitikens kärntanke är ökat nationellt svängrum i jordbrukspolitiken och enklare stödpolitik. Arbetsgrupperna ska se till att förslagen beaktar Europeiska unionens gemensamma mål, de nationella målen och åtgärdernas kompatibilitet även med tanke på genomförandet av åtgärderna.

Arbetsgruppernas mandatperiod löper ut i slutet av 2020. Reformen av CAP är planerad att börja gälla vid ingången av 2021.