Opinion

Insändaren: Så här behandlar Nylands NTM-central Ingå kommun när det gäller fastlandets generalplan

Ingå kommun började bearbeta sin nya generalplan våren 2012. Nu, år 2021, när Ingå fullmäktige redan har godkänt planen, så föreslår NTM-centralen till Helsingfors förvaltningsdomstol att generalplanen skall förkastas i sin helhet. Detta är ett helt oväntat och fullständigt orimligt förslag. Ingå har anställt en jurist som är välinsatt i planeringsfrågor för att få NTM-centralens förslag förkastat i domstolen.

Under de 9 år som planeringsarbetet har pågått i kommunen, har vi diskuterat och försökt kompromissa med NTM-centralen med ett syfte att nå hållbara lösningar. Vi har uppfattat att frågorna har lösts och att båda parter har varit överens.

NTM-centralen har otaliga gånger gett utlåtanden till våra planförslag och de har alltid lyft fram nya saker, som inte har diskuterats tidigare. Detta har åter föranlett förhalning av planeringen och mera kompromissande av kommunens ursprungliga visioner.

Vi har även fört diskussioner med markägare och försökt ta deras åsikter i beaktande, bara för att NTM-centralen åter igen i följande utlåtande fört fram något nytt som är till nackdel för både markägare och kommun.

När vi påbörjade planeringen så godkände kommunfullmäktige en dimensioneringsgrund om hur byggrätterna skulle fördelas och att insjöarnas byggrätter inte skulle röras. Allt detta har NTM-centralen varit medvetna om, men i sitt senaste utlåtande kritiserar de vad de anser vara för många byggrätter på glesbygden trots att de har minskats med 1300st från den nuvarande planen. Nu vill de även ändra på insjöarnas byggrätter och vill försvåra byggandet där.

Det är totalt omöjligt att fortsätta på det här viset. Våra beslutsfattare på högsta nivå måste ta i den här saken och ge klara linjer för hur en myndighet får agera. I Nyland planeras stora områden privata marker till skyddsområden utan att markägaren får någon som helst ersättning. Det är som om målsättningen är att området kring huvudstadsregionen skall bli strövområden för invånare i Stor-Helsingfors.

I pandemins eftersviter kan vi alla inse att det är viktigt att också få leva på landet och glesbygden. Vi som bor med naturen i vår bakficka värnar om dess välmående även utan tvångslösningar.

Peter Siggberg
Ordförande för bygg- och miljönämnden i Ingå